24.07.2013

2013-07-24 13:33:45 Zawiadomienia

w publicznym dostępie umieszczono

ZAWIADOMIENIE

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Starosta Pińczowski na podstawie art. 10, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 80 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) zawiadamia, że na wniosek z dnia 15.07.2013r. (data wpływu do tut. starostwa 19.07.2013r.) PKN ORLEN S.A   z siedziba w Płocku przy ul. Chemików 7

 

wszczyna postępowanie

 

w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla wykonania lokalnej sieci monitoringu wód podziemnych na terenie Stacji Paliw PKN ORLEN nr 760
 w Dziekanowicach”.

            Zawiadamiając o powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się w Starostwie Powiatowym w Pińczowie, ul. Zacisze 5, ze zgromadzonymi aktami oraz wnieść, w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie. 

Po wyznaczonym terminie wydana zostanie stosowna decyzja.

Zobacz również: