Starosta pińczowski ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

2012-06-25 14:58:05 Ogłoszenia o naborze

w starostwie powiatowym w pińczowie, przy ul. Zacisze 5 Referent w wydziale finansowym

1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) wykształcenie wyższe magisterskie,

e) specjalność - zarządzanie finansami i księgowość,

f) doświadczenie zawodowe – minimum 1 rok pracy w administracji publicznej,

g) znajomość podstawowych aktów prawnych w szczególności o samorządzie powiatowym

pracownikach samorządowych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustawy o finansach publicznych,

h) biegła obsługa komputera w tym znajomość obsługi komputerowego programu księgowego modułu

finanse i Księgowość Systemu GENESIS, systemu Zarządzania budżetami jednostek Samorządu Terytorialnego „Besti@”.

2. Wymagania dodatkowe:

a) samodzielność w działaniu i odpowiedzialność za powierzone zadania,

b) dyspozycyjność,

c) umiejętność pracy w zespole,

d) umiejętność przyswajania fachowej wiedzy w zakresie finansów publicznych i rachunkowości.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) Prowadzenie obsługi kasy;

-Starostwa Powiatowego w Pińczowie,

-Powiatowego Zarządu Dróg w Pińczowie,

-Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie,

b) Podejmowanie gotówki z banku,

c) Wypłaty gotówki z kasy,

d) Przyjmowanie gotówki z tytułu wpłat dochodów budżetowych i odprowadzanie na rachunek

bankowy budżetu powiatu,

e) Dekadowe sporządzanie raportów kasowych,

f) Prowadzenie księgowości Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pińczowie w tym księgi

głównej i analitycznej,


4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

a) praca biurowa w budynku przy ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów , umiejętność obsługi sprzętu

biurowego, praca przy komputerze.

b) podejmowanie gotówki z banku.

W miesiącu maju 2012 r. wskaźnik zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Pińczowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wyniósł więcej niż 6%.

4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,

b) życiorys – curriculum vitae,

c) kserokopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie,

d) kserokopie świadectw pracy, zaświadczenia o odbytym stażu,

e) kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych (wg wzoru – załącznik Nr 1 )

h) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( wg wzoru – załącznik, Nr 2 )

i) oświadczenie kandydata, ze nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( wg wzoru – załącznik Nr 3 ),

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, ( wg wzoru – załącznik Nr 4)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Starostwa – sekretariat pokój nr 4 lub pocztą na adres Starostwa – ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko REFERENT W WYDZIALE FINANSOWYM, w terminie do dnia 06.07.2012 r.(liczy się data wpływu do tutejszego Starostwa). Aplikacje, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych, nie będą rozpatrywane i zostaną komisyjnie zniszczone. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. pinczow.pl ) oraz na tablicy informacyjnej Starostwa w Pińczowie przy ul. Zacisze 5. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), muszą być opatrzone klauzulą: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 223, poz. 1458.).

Do pobrania: Załączniki

Zobacz również: