projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków gm.Działoszyce

2011-03-14 09:50:45 Zawiadomienia

STAROSTA PIŃCZOWSKI GN.VIII-7430/150/09 Pińczów 2011-03-03 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.) Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pińczowie ul. Zacisze 5 , II piętro sala narad w terminie od 21.03.2011r. do 8.04.2011r. w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru jednostki ewidencyjnej Działoszyce - obszar wiejski .

STAROSTA PIŃCZOWSKI

   GN.VIII-7430/150/09                                                   Pińczów  2011-03-03

 

                                   Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne

 i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz. 1287 ze zm.)

Starosta Pińczowski zawiadamia , że w siedzibie Starostwa Powiatowego      

w Pińczowie ul. Zacisze 5 , II piętro sala narad   w terminie od 21.03.2011r.

do 8.04.2011r. w dni robocze w godzinach od 8.00  do 15.00  zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo – kartograficznego ewidencji gruntów i budynków dla obszaru  jednostki ewidencyjnej   Działoszyce - obszar wiejski .    

Dokumentacja tego projektu opracowana została na podstawie  ustawy z dnia

17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2010r. nr 193 , poz.1287 ze zm. ) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. nr 38 , poz. 454 ) .

Wszyscy zainteresowani mają prawo zapoznać się w podanym terminie z w/w dokumentacją , uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentu-alne uwagi i wnioski w tej sprawie . Skorzystanie z tego prawa leży w interesie

zainteresowanych , aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w tym z założeniem ewidencji budynków

i lokali ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości .

Niestawienie się w terminie i miejscu określonym w niniejszym zawiadomieniu

nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania , zatwierdzenia projektu operatu opisowo – kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków .

 

                                                                     z up. Starosty Pińczowskiego

                                                                          Geodeta Powiatowy

                                                                       mgr inż. Jarosław Sadura

Zobacz również: