Obwieszczenie Starosty Pińczowskiego o wniesionym odwołaniu

2010-03-18 14:08:23 Zawiadomienia

O B W I E S Z C Z E N I E S T A R O S T Y P I Ń C Z O W S K I E G O Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   P I Ń C Z O W S K I E G O

 

Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowejStosownie do art.131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

zawiadamia się, że wniesione zostało odwołanie od wydanej w dniu 25 lutego 2010 r. decyzji Starosty Pińczowskiego, udzielającej Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Republiki Pińczowskiej w Pińczowie.

Odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, zgodnie z art. 11g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193, poz. 1194 ze zm.) przekazane zostało do Wojewody Świętokrzyskiego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz również: