OBWIESZCZENIE

2009-11-13 13:43:55 Zawiadomienia

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80,poz.721 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.)

Na podstawie art.11d ust.5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. Nr 80,poz.721 ze zm.) oraz art.49 i art.61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.   z 2000 roku Nr 98,poz.1071 ze zm.)

                                           

Starosta Pińczowski

zawiadamia, że na wniosek z dnia 5 października 2009 roku, pismo bez znaku, Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce, działającego przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępo-wanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:

Rozbudowa i przebudowa ulicy Krakowskiej w Działoszycach”.

 

Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej będzie jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlany.

 

Granice lokalizacji inwestycji obejmują następujące nieruchomości położone w Działoszycach:

- nieruchomości położone w całości w granicach lokalizacji inwestycji : 580, 793, 592/1, 795/2, 597/3, 597/1, 597/2,  

- nieruchomości powstałe w wyniku podziału: 641/2 (641/3, 641/4)

wraz z przebudową sieci elektroenergetycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej na działkach nr ewid.: 596, 575, 579/1, 444, 443/4, 440, 439, 438/1, 426/2, 424/2, 424/2, 421, 416, 415, 414/3, 645, 621, 623, 644, 602,618, 617/2, 617/1, 616/1, 595, 592/3, 592/2

oraz przebudową dróg innej kategorii oznaczonych w ewidencji gruntów nr: 402/1, 587

Wyjaśnia się, że w odniesieniu do działek podlegających podziałowi przed nawiasem podano numer działki przed podziałem, w nawiasie numery działek po podziale, numery działek w nawiasie wytłuszczone przewidziane są pod drogę.

            Zgodnie z art.10 § 1 Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy          w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Pińczowie, II piętro pokój 26, w godzinach od 800 do 1500.

Wyjaśnia się, że w myśl art.49 Kpa po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie. Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie czternastu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia co do zebranych dowodów             i materiałów. Po wyżej wyznaczonym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu           o zgromadzone materiały.

Wgląd w akta nie jest obowiązkowy.

Stronami są osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości będących przedmiotem postępowania. Ponadto stronami mogą być osoby legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości w sąsiedztwie inwestycji.

Zobacz również: