Zgłoszenie budowy z art.29 ust.3 pkt1 lit.a - Nr AB.VI.6743.1.27.2021 - P. Ewa Stuchlik

2021-07-06 12:05:40 Wydział Budownictwa

Zgłoszenie przebudowy budynku mieszkalnego

W dniu 02 lipca 2021 roku wpłynęło do tutejszego Urzędu zgłoszenie Pani Ewy Stuchlik, zam. Podrózie 49, dotyczące zamiaru realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku mieszkalnego miejscowości Góry, na działce nr ewid. 212 

..............................................................

Z upływem wyznaczonego terminu tutejszy organ nie wniósł sprzeciwu do planowanych robót.

Zobacz również: