08.11.2017

2017-11-13 08:44:56 Informacje o środowisku

w publicznym dostępie umieszczono

OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU

POSTĘPOWANIA WODNOPRAWNEGO

 

Na podstawie:

-        art. 122 ust. 1 pkt 1 i  3 w związku z art. 9 ust. 1 pkt 19 lit.a,  i f ust.2 pkt 2, art. 127 ust.6, ust.7a, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne /t.j .Dz.U. z 2017r., poz. 1121/,

-        art. 10§1, art.49, art. 61§1, §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257/,

 

Starosta Pińczowski zawiadamia Strony postępowania, informuje i podaje do publicznej wiadomości o wszczęciu postępowania wodnoprawnego w sprawie udzielenia Świętokrzyskiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód  (obejmujące wykonanie, przebudowę urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód deszczowych i opadowych ), w ramach planowanej realizacji przedsięwzięcia  pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 766 na odcinku Pińczów – Węchadłów do skrzyżowania z DW dł. ok. 27,0 km- Budowa obwodnicy Pińczowa”.

 

            Prace związane z realizacją w/w zadania, w zakresie objętym wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, obejmują:

- wykonanie 14  wylotów służących do odprowadzania wód opadowych do ziemi,

- wykonanie 69 przepustów  mających za zadanie przeprowadzenie wód opadowych ,

- wykonanie rowów odwadniających wzdłuż projektowanej obwodnicy oraz przebudowywanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 767,

- wykonanie rowu otwartego R-3 od drogi 767 do rzeki Nidy,

- przebudowę istniejących rowów przydrożnych wzdłuż drogi  766 w istniejącym km   24+277,7 ÷24+981,8,

- przebudowę rowu R1 na odcinku 515m położonego wzdłuż drogi 97KDL,

- likwidację istniejących rowów przydrożnych oraz przepustów położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 767 na przebudowywanym odcinku drogi,

- szczególne korzystanie  z  wód w zakresie:

 

            Postępowanie wodnoprawne prowadzone jest na wniosek Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 72, 25-602 Kielce,  działającego przez pełnomocnika P. Władysława Oczkowicz, na mocy udzielonego mu przez  Dyrektora  Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach pełnomocnictwa pismem znak: ŚŻ.R-DD.4110.514.2017.MK z dnia 23.08.2017r.,

 

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z aktami sprawy można się zapoznać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, pok. 34, piętro II.

 

 

 

Zobacz również: