Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 972

Data publikacji:
2017-07-06 08:13:40

Przedmiot: POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 roku , poz. 2164) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego

Treść przetargu:

1.      Zamawiający:  Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów

2.      Tryb zamówienia:  Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ:  www.pinczow.pl

4.      Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.000.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Karencja w spłacie kredytu do końca 2017 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 15 lat od daty rozpoczęcia spłaty kredytu.

5.      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6.      Termin wykonania zamówienia: termin ostatniej raty spłaty kredytu – 31.12.2032 r.

7.      Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytowej określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( t.j. Dz. U. z 2016 roku,  poz. 1988)

b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164)

c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych

d) wyrażają zgodę na warunki zawarte w specyfikacji.

Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o przedstawione oświadczenia/zaświadczenia.

8. Wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 5.000 zł w formie pieniężnej.

9. Kryteria oceny: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Wygra oferta o najniższym koszcie całkowitym obsługi kredytu.

10. Miejsce składania ofert: Oferent winien złożyć ofertę w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2017 roku o godz. 12.45.

11. Termin związania z ofertą  - nie dłuższy niż 30 dni od dnia otwarcia ofert.

12. Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

14. Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana

15. Osoba do kontaktów:

Anita Głuszek,

tel. 041 3576001 w. 25

fax 041 3576007

e-mail: anita.gluszek@pinczow.net

Ogłoszenie o zmówieniu - usługi zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.07.2017r.  (nr ogłoszenia 545527-N-2017)

  


Załączone pliki:

opinia BS
(opinia_BS.pdf - 49.31 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:34:08 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: opinia BS

opinia BGK
(opinia_BGK.pdf - 45.773 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:38:23 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: opinia BGK

zał. nr 1 do specyfikacji
(zal. nr_ 1.docx - 17.219 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:39:57 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 1 do specyfikacji

zał. nr 3 do specyfikacji
(zal. nr_ 3.rtf - 47.367 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:40:56 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 3 do specyfikacji

zał. nr 4 do specyfikacji
(zal. nr_ 4.docx - 27.585 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:41:32 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zał. nr 4 do specyfikacji

Uchwała nr XXII/120/2016 RP w spr. uchwalenia budżetu na 2017r
(RP120z28.12.16wspr.uchwaleniabudzetu_na_2017.pdf - 826.357 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:44:17 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr XXII/120/2016 RP w spr. uchwalenia budżetu na 2017r

Uchwała nr XXII/119/2016 RP w spr. WPF na lata 2017-2027
(RP 119 z 28.12.16 w spr. wpf na 2017.pdf - 303.663 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:45:18 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr XXII/119/2016 RP w spr. WPF na lata 2017-2027

Uchwała nr XXV/143/2017 RP w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
(Uchwala_kredyt2017.pdf - 75.002 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:46:41 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr XXV/143/2017 RP w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała nr 274/2017 ZP w spr. zmian w budżecie powiatu na 2017 rok
(UchwalaNr274_2017_29.06.2017_zmiany_w_budzecie_powiatu2017.pdf - 1452.943 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:49:07 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 274/2017 ZP w spr. zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

Uchwała nr 273/2017 ZP w spr. zmiany WPF na lata 2017-2032
(UchwalaNr273_2017zmianyWPF.pdf - 1147.431 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:49:55 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 273/2017 ZP w spr. zmiany WPF na lata 2017-2032

Uchwała 2572/2016 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok
(UchwalaRIO_2572.2016_projekt_budzetu_ na_2017.pdf - 124.775 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:53:44 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 2572/2016 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2017 rok

Uchwała 2573/2016 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Pińczowskiego w spr. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027 rok
(UchwalaRIO_2573.2016_uchwala_wpf_2017.pdf - 107.309 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:55:30 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała 2573/2016 RIO w spr. opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu Pińczowskiego w spr. wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2027

Uchwała nr 2363/2015 RIO w spr. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2014 rok
(Uchwala RIO nr 2363 _2015 o spr. za 2014r.pdf - 483.178 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:57:46 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 2363/2015 RIO w spr. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2014 rok

Uchwała nr 2485/2016 RIO w spr. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2015 rok
(uchwala RIO 2485.2016(2) o spr. za 2015r..pdf - 192.879 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:58:43 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 2485/2016 RIO w spr. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2015 rok

Uchwała nr 2635/2017 RIO w spr. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2016 rok
(UchwalaNr_26732017_RIO_opinii_spr_wykon_ buzetu_Powiatu-Pinczowskiego_za_2016r.pdf - 129.985 KB) Data publikacji: 2017-07-06 08:59:41 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 2635/2017 RIO w spr. opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2016 rok

Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu
(UchwalaNr_26732017_RIO_o_mozliwosci_splaty kredytu_przez_Powiat_Pinczowski.pdf - 112.514 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:00:41 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Opinia RIO o możliwości spłaty kredytu

spr. Rb-NDS za 2014 rok
(spr. Rb-NDS za 2014r.pdf - 270.101 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:02:27 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za 2014 rok

spr. Rb-NDS za 2015 rok
(Rb- NDS za 2015r.pdf - 265.049 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:03:06 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za 2015 rok

spr. Rb-NDS za 2016 rok
(Spr. Rb-NDS za 2016 r.pdf - 177.75 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:03:41 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za 2016 rok

spr. Rb-NDS za I kw. 2017 roku
(Spr. Rb-NDS za I kw 2017 r.pdf - 177.291 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:05:14 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za I kw. 2017 roku

spr. Rb-Z za 2014 r
(spr. Rb-Z za 2014r.pdf - 95.454 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:06:31 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za 2014 r

spr. Rb-Z za 2015 r
(Rb-Z za 2015r.pdf - 95.887 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:07:15 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za 2015 r

spr. Rb-Z za 2016 r
(Spr. Rb-Z za 2016 r.pdf - 104.618 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:07:47 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za 2016 r

spr. Rb-Z za I kw. 2017 r
(Spr. Rb-Z za I kw 2017 r.pdf - 100.779 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:08:34 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za I kw. 2017 r

spr. Rb-27S za 2014 r
(spr. Rb-27S za 2014 r.pdf - 906.288 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:09:27 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za 2014 r

spr. Rb-27S za 2015 r
(spr. Rb-27S za 2015r.pdf - 843.1 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:10:09 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za 2015 r

spr. Rb-27S za 2016 r
(Spr. Rb-27S za 2016 r.pdf - 714.807 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:10:43 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za 2016 r

spr. Rb-27S za I kw. 2017 r
(Rb-27S za I kw 2017 r.pdf - 659.366 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:11:25 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za I kw. 2017 r

spr. Rb-28S za 2014 r
(spr. Rb-28S za 2014r.pdf - 1357.981 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:14:09 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za 2014 r

spr. Rb-28S za 2015 r
(Spr. Rb-28S za 2015r.pdf - 1345.373 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:14:51 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za 2015 r

spr. Rb-28S za 2016 r
(Spr. Rb-28S za 2016 r.pdf - 1110.884 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:15:30 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za 2016 r

spr. Rb-28S za I kw. 2017 r
(Spr. Rb-28S za I kw 2017 r.pdf - 1120.513 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:16:14 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za I kw. 2017 r

Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnością składek
(zasw__ZUS.pdf - 43.491 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:17:13 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu z płatnością składek

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatku dochodowego
(Zaswiadczenie_z_US.pdf - 145.608 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:18:44 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z płatnością podatku dochodowego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ 2017.doc - 100.352 KB) Data publikacji: 2017-07-06 09:21:35 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 354
Wprowadził do systemu: Anita Głuszek, data: 2017-07-06 08:13:40
Opublikował: Anita Głuszek, data publikacji: 2017-07-06 12:04:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu