Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 961

Data publikacji:
2017-02-08 10:30:50

Przedmiot: Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów,
OGŁASZA KONKURS OFERT
poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.
nr sprawy: ZOZ/KO/2/02/2017

Treść przetargu:
nr sprawy: ZOZ/KO/2/02/2017

Pińczów, dnia 08.02.2017 r.

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2016.1638) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów,

OGŁASZA KONKURS OFERT poprzedzający zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Przedmiot konkursu obejmuje: zawarcie umowy na udzielanie całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej przez podmiot leczniczy w zakresie badań patomorfologicznych na rzecz pacjentów Udzielającego Zamówienia.

Udzielający zamówienie nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Kod CPV: 85148000-8

Wymagania: W postępowaniu w sprawie zawarcia umowy mogą brać udział tylko podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie objętym konkursem ofert, zgodnie z warunkami szczegółowymi konkursu.

Szczegółowe warunki konkursu: Ze szczegółowymi informacjami na temat warunków konkursu ofert można zapoznać się w siedzibie Udzielającego zamówienia, sekretariat w dni robocze w godz. 8.00-14.00. e-mail: zoz5@o2.pl, tel. 413573031, fax 413572491.

Szczegółowe warunki konkursu są do pobrania ze strony internetowej Udzielającego zamówienia www.szpitalpinczow.pl

Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy składać w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań patomorfologicznych” w siedzibie Udzielającego zamówienia w sekretariacie w terminie do dnia 16.02.2017 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu udzielającego zamówienia.

Miejsce i termin rozstrzygnięcia konkursu: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2017 r. o godzinie 10:30 w świetlicy Udzielającego Zamówienia. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania zostanie zamieszczone na tablicy informacyjnej w siedzibie Udzielającego Zamówienia i na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl w dniu do 24.02.2017 r.

Oferent pozostaje związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Okres obowiązywania umowy 24 miesiące.

Udzielający zamówienia unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy:

1) nie wpłynęła żadna oferta;

2) wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, z zastrzeżeniem ust. 2;

3) odrzucono wszystkie oferty;

4) kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym postępowaniu;

5) nastąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub zawarcie umowy nie leży w interesie ubezpieczonych, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

2. Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert.

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego Udzielający zamówienia wskazuje termin podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(swko i zalaczniki patomorfologia konkurs.zip - 42.559 KB) Data publikacji: 2017-02-08 10:35:22 Redaktor: Grzegorz Mitka

(wyjasnienia do patomorfologiia.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2017-02-13 10:34:37 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku konkursu ofert patomorfoloooogia.doc - 14.848 KB) Data publikacji: 2017-02-24 12:30:31 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 381
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-02-08 10:30:50
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-02-08 10:38:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu