Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 959

Data publikacji:
2017-01-25 12:07:27

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej
(numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2017)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 25.01.2017 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej

(numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2017)

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2017/S 017-028484 W DNIU 25.01.2017 r.

Ogłoszenie zostało przekazane w celu opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej W DNIU 20.01.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: (41)-357-30-31, fax:(41)-357-24-91, www: www.szpitalpinczow.pl , e-mail: zoz5@o2.pl .

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: www: www.szpitalpinczow.pl .

1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz asortymentowo cenowy) podzielonym na pakiety: Pakiet 1, Pakiet 2, Pakiet 3, Pakiet 4.

CPV: 33 60 00 00-6

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

2) Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

3) Termin realizacji zamówienia: Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy.

4) Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

Zdolność techniczna lub zawodowa:

- w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto,

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

- Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych w tym zakresie.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, określonych w pkt. 2;

2. Przesłanki wykluczenia z postępowania

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się (obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy z art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych):

1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, c) skarbowe, d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769); 3) Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

4) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11) Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zamawiający przewiduje, że z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia będzie wykluczał Wykonawcę również z powodu okoliczności, o których jest mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.).

„Self-cleaning” Wykonawcy

Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu. Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody o których mowa powyżej.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

WSTĘPNE POTWIERDZENIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

1) formularz ofertowy, zgodny z załączonym drukiem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) arkusze asortymentowo-cenowe podzielone na pakiety, które stanowią załącznik nr 2 do SIWZ.

3) jednolity europejski dokument zamówienia, załącznik nr 4 do SIWZ,

4) w przypadku nie podpisania oferty przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu - pełnomocnictwo.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE BĘDZIE MUSIAŁ DOSTARCZYĆ WYKONAWCA, KTÓREGO OFERTA ZOSTANIE NAJWYŻEJ OCENIONA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY WYMAGAŃ OKREŚLONYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów wymienionych poniżej:

1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru i ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami i grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

7) oświadczenie o posiadaniu przez Wykonawcę aktualnych dokumentów potwierdzających dopuszczenie zaoferowanych produktów do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sporządzone na druku stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ,

8) koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

9) wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 100 000 zł brutto.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 1-4, przedkłada:

1) informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia odnośnie terminów stosuje się jak powyżej.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wymieniony w pkt. 1 ppkt. 1, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1-6 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów wymienionych w pkt. 1 ppkt. 1-6, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne. Dokumenty wymienione w pkt. 1 ppkt. 1-4 oraz dokumenty składane przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający zażąda przedstawienie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu. Dokumenty sporządzane w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli Zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Złożenie oferty jest równoznaczne z przyjęciem warunków przetargowych.

6) Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Pakiet 1 – 10 000 zł

Pakiet 2 – 5 000 zł

Pakiet 3 – 1 200 zł

Pakiet 4 – 2 500 zł

7) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- cena brutto 60% = 60 pkt,

- termin dostawy 40% = 40 pkt.

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

Oferty należy składać do dnia 07.03.2017 r. w sekretariacie Zamawiającego do godz. 9:00, lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07.03.2017 r. o godz. 9:15 w budynku dyrekcji ZOZ w Pińczowie – świetlica.

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

9) Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

10) Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

11) Dynamiczny system zakupów:

Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

12) Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

13) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(siwz i zaalaczniki leki.zip - 191.179 KB) Data publikacji: 2017-01-25 12:17:40 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow1.doc - 32.256 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:39:10 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow2.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:39:21 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow3.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:39:32 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow4.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:39:44 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow5.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:39:57 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow6.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:40:08 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow7.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:40:21 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow8.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2017-02-09 10:40:32 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekoww10.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2017-02-20 08:38:31 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow ddo dostawy lekow9.doc - 45.056 KB) Data publikacji: 2017-02-27 12:29:40 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarcia ofert lekkii.doc - 24.576 KB) Data publikacji: 2017-03-07 11:12:12 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku przetargu leki do apteki szpitalnej.doc - 39.936 KB) Data publikacji: 2017-03-14 08:03:59 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 791
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-01-25 12:07:27
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-01-25 12:19:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu