Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 958

Data publikacji:
2017-01-05 09:08:35

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala"
(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2017)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 05.01.2017 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala"

(numer sprawy ZOZ/ZP/1/01/2017)

Ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 2917-2017 W DNIU 05.01.2017 r.

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, tel.: (41)-357-30-31, fax:(41)-357-24-91, www: www.szpitalpinczow.pl , e-mail: zoz5@o2.pl .

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 z późn. zm.).

Strona internetowa, na której zamieszczona jest SIWZ: www: www.szpitalpinczow.pl .

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków dla pacjentów poszczególnych oddziałów na istniejącej bazie kuchni Szpitala w Pińczowie wraz z przejęciem 6 pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

CPV 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie wymagań stawianych Wykonawcom przez przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, SIWZ oraz złożenie oferty w wyznaczonym terminie.

2. a. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia, a wskazany Wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania, przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie:

- spełniania warunków udziału w postępowaniu

- nie podlegania wykluczeniu

- spełniania przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego

b. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 2 lit. a SIWZ należy złożyć na wzorach załączników do SIWZ, załącznik nr 4 do SIWZ w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, załącznik nr 5 do SIWZ w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania. Zamawiający dopuszcza zamiast załączników, o których mowa powyżej złożenie oświadczenia w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, jeżeli będzie zawierał pełne dane informacyjne o Wykonawcy oraz pełne informacje w zakresie wymaganym w SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ lub oświadczeniach Wykonawcy stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Zamawiający zastrzega, że zgodnie z art. 26 ust. 2f Ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:

a. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

b. Zdolność techniczna lub zawodowa:

- Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest wykazać się wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie co najmniej 1 usługą w zakresie zbiorowego żywienia o wartości minimum 500 000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenia dokumentu potwierdzającego, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

c. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

- Opłacona polisa lub inny dokument ubezpieczenia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości minimum 1 000 000,00 zł.

Uwaga: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy PZP, będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:

- zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

- czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dot. wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą,

- Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa na wezwanie Zamawiającego dokumenty, o których mowa w Rozdziale X pkt. 4 lit. d SIWZ, w odniesieniu do tych podmiotów.

d. Brak podstaw wykluczenia:

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy PZP, Wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na potwierdzenie następujące dokumenty: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do ewidencji lub rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP.

- zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub płatnościami lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

e. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 4 lit. d SIWZ, składa odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości (taki dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

f. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dot. dokument wskazany, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w Rozdziale X pkt 4 lit. e SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio Wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób – organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

g. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy PZP, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 Ustawy PZP, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 Ustawy PZP, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

5. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art. 23 Ustawy PZP , w tym:

a. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy PZP, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W związku z tym wymagane jest przedłożenie w ofercie dokumentu stanowiącego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu Wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację.

b. W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, warunki podmiotowe, o których mowa w Rozdziale X pkt. 4 lit. b i c SIWZ podlegają sumowaniu.

c. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w Rozdziale X pkt. 4 lit. d, e, f SIWZ wymagane jest załączenie do oferty dokumentów dla każdego konsorcjanta oddzielnie.

d. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca złoży:

- Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywienia i żywności zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

- Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że wykonawca wdrożył i stosuje w szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP.

- Oświadczenie Wykonawcy, że posiada kuchnię zapasową, która spełnia wszelkie wymagania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie sporządzania posiłków dla pacjentów szpitala, znajdującej się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego mierzonej w linii prostej.

6. Zamawiający dokona wstępnej oceny spełniania wymaganych warunków Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona na podstawie załączonych oświadczeń. Następnie w wyznaczonym terminie wezwie tego Wykonawcę, do złożenia dokumentów potwierdzających informacje w złożonych oświadczeniach.

7. Jeżeli dokumenty potwierdzające spełnianie warunków będą określały wartość w walucie obcej to Zamawiający przeliczy tę wartość na PLN wg średniego kursu NBP na dzień, którego określona wartość się odnosi (np. zakończenie realizacji robót).

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

1. Oferta musi zawierać:

a. Oświadczenie woli (Oferta) zawiera:

- ofertę cenową zgodną z załączonym formularzem ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

- oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X pkt. 2 lit. b SIWZ (załącznik nr 4 i 5 do SIWZ).

- pełnomocnictwo – jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty dołączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności.

b. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków podmiotowych – składane na wezwanie Zamawiającego:

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. d SIWZ.

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. a SIWZ.

- Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z opisem z Rozdziału X pkt. 4 lit. b SIWZ.

- Zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub płatnościami lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu.

c. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – składane na wezwanie Zamawiającego:

- Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się pod nadzorem sanitarnym i spełnia wymagania higieniczne i zdrowotne konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywienia i żywności zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

- Oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że wykonawca wdrożył i stosuje w szczególności zasady systemu HACCP oraz zasady GMP, GHP.

- Oświadczenie Wykonawcy, że posiada kuchnię zapasową, która spełnia wszelkie wymagania zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie sporządzania posiłków dla pacjentów szpitala, znajdującej się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego mierzonej w linii prostej.

2. Wszystkie strony oferty muszą być kolejno ponumerowane i spięte w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty, nie spełnienie tego wymogu nie skutkuje odrzuceniem oferty. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.

3. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem ,,Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie oznaczonej ,,Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”, ponadto wraz z tymi dokumentami należy załączyć w formie papierowej, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

4. Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego, oprócz pełnomocnictw, dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadialnego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, oświadczenia o udostępnianiu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej ,,za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść, przez Wykonawcę lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa załączone do oferty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenia o udostępnianiu zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału.

5. Zamawiający wymaga aby dokumenty składane z ofertą i na wezwanie Zamawiającego były sporządzone pisemnie w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w języku obcym to wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

1/ cena brutto 60% - 60 pkt.

2/ doświadczenie – 30% - 30 pkt.

3/ termin płatności – 10% - 10 pkt.

RAZEM 100 % - 100 pkt.

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

1) C=Cn/Co x 60

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto

C n - cena najniższa z pośród wszystkich ważnych ofert

C o - cena oferty badanej

2) D=Do/Dn x 30

D – doświadczenie

Dn – doświadczenie największe (czyli największa ilość podmiotów leczniczych, w których dany Wykonawca wykonywał usługę żywienia pacjentów podmiotu leczniczego)

Do – doświadczenie oferowane (czyli oferowana ilość podmiotów leczniczych, w których dany Wykonawca wykonywał usługę żywienia pacjentów podmiotu leczniczego)

W kryterium „doświadczenie”, Zamawiający będzie oceniał posiadanie doświadczenia w świadczeniu usług żywienia pacjentów w podmiotach leczniczych o ilości oddziałów nie mniejszej niż 5 (w tym Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze). W załączniku nr 1 do SIWZ (formularz oferty) Wykonawcy wskazują w jakich i ilu podmiotach leczniczych wykonywali lub wykonują (w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert) przedmiotową usługę wraz z załączeniem potwierdzenia z danego podmiotu leczniczego posiadającego minimum 5 oddziałów szpitalnych podpisanego przez uprawnioną osobę, w jakim okresie wykonywana była przedmiotowa usługa przez danego Wykonawcę.

3) P=Po/Pn x 10

P – termin płatności

Pn – termin płatności najdłuższy

Po – termin płatności oferowany

termin płatności nie może być krótszy niż 30 dni od daty dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

4) W=C+D+P

W – suma punktów z kryterium ceny brutto, doświadczenia i terminu płatności

C - ilość punktów oferty badanej z kryterium ceny brutto

D – ilość punktów oferty badanej z kryterium doświadczenia

P - ilość punktów oferty badanej z kryterium terminu płatności

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą ilość punktów.

Obliczenia punktów dokonywane będą do dwóch miejsc po przecinku.

Najkorzystniejsza oferta zgodnie ze wskazanymi kryteriami może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

Zamawiający w odniesieniu do Wykonawcy, który zdobył największą liczbę punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie niepodlegania wykluczeniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu. Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru oferty tego Wykonawcy.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający zawrze umowę w trybie art. 94 ust. 1 pkt. 2 Ustawy PZP z uwzględnieniem zapisów art. 139 Ustawy PZP.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1. Oferty należy składać do dnia 13.01.2017 r. w sekretariacie Zamawiającego do godz. 900, lub przesłać na adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22.

2. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

3. Otwarcie ofert nastąpi dnia 13.01.2017 r. o godz. 9 30 w budynku dyrekcji ZOZ w Pińczowie – świetlica.

4. Otwarcie ofert jest jawne.

5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

a. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

b. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

c. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,

d. Wykonawca w terminie 3 dni od daty zamieszczenia na stronie Zamawiającego w/w informacji, składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Termin związania ofertą:

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Umowa ramowa: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Dynamiczny system zakupów: Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów.

Aukcja elektroniczna: Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Ustawy PZP.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:


(siwz i zalaczniki swiadczenie uslugi zywienia pacjentow szpitala.zip - 248.013 KB) Data publikacji: 2017-01-05 09:19:38 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow zywienie pacjentow szpitala.doc - 72.704 KB) Data publikacji: 2017-01-09 15:12:34 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zapyt i odpow zywienie pacjentow szpitala2.doc - 103.424 KB) Data publikacji: 2017-01-10 14:21:06 Redaktor: Grzegorz Mitka

(zalacznik do odpowiedzi.zip - 3338.742 KB) Data publikacji: 2017-01-10 14:50:55 Redaktor: Grzegorz Mitka

(modyfikacja zalacznika nr 5 do siwz.doc - 38.912 KB) Data publikacji: 2017-01-12 14:54:12 Redaktor: Grzegorz Mitka

(informacja z otwarciaa ofert zywienie pacjentow szpitala.doc - 16.896 KB) Data publikacji: 2017-01-16 10:56:55 Redaktor: Grzegorz Mitka

(ogloszenie o wyniku przetargu zywieniie pacjentow.doc - 19.456 KB) Data publikacji: 2017-01-25 11:16:28 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 932
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2017-01-05 09:08:35
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2017-01-05 09:23:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu