Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 937

Data publikacji:
2016-08-31 08:00:31

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(numer sprawy ZOZ/ZP/9/08/2016)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 31.08.2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(numer sprawy ZOZ/ZP/9/08/2016)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 303772 - 2016 W DNIU 31.08.2016 r.

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164).

Nazwa i adres zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

zakup i dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na pakiety: od nr 1 do nr 5:

Pakiet nr 1 – sprzęt j.u. specjalistyka

Pakiet nr 2 – ogólnoszpitalny sprzęt j.u.

Pakiet nr 3 – drobny sprzęt j.u., materiały zużywalne

Pakiet nr 4 – sprzęt j.u. zabiegowy oraz na blok operacyjny

Pakiet nr 5 – rękawice

które stanowią załącznik nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) do SIWZ.

CPV 33 14 13 10-6, 33 14 14 20-0, 33 14 00 00-3.

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto 60%

Termin dostawy 40%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Barbara Drukała, Marzena Napora – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 14:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 07.09.2016 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dn. 07.09.2016 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

- koncesje, zezwolenia, licencje lub dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich dokumentów na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,

b. Zdolność techniczna lub zawodowa:

- w okresie ostatnich 3 lat wykonał co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 20 000 zł brutto,

c. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:

- Zamawiający nie wyznacza warunków szczegółowych w tym zakresie,

d. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

e. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

f. Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalczniki do sprzet jednorazowego uzytku.zip - 137.137 KB) Data publikacji: 2016-08-31 08:04:49 Redaktor: Grzegorz Mitka
zmiana siwz dot pakiet nr 5
(zmiana siwz dot pakiet 5.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2016-09-05 07:33:47 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpow do jednorazowka.doc - 31.232 KB) Data publikacji: 2016-09-05 09:55:12 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpow do jednorazowka2.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2016-09-05 09:55:28 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpow do jednorazowka3.doc - 30.72 KB) Data publikacji: 2016-09-05 13:02:54 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpow do jednorazowka5.doc - 34.816 KB) Data publikacji: 2016-09-05 13:03:19 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpow do jednorazowka4.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2016-09-05 13:35:40 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku postepowania
(ogloszenie o wyniku przetargu jednorazowka.doc - 35.328 KB) Data publikacji: 2016-09-07 12:00:12 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1173
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-08-31 08:00:31
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-08-31 08:09:03
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu