Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 934

Data publikacji:
2016-07-27 12:34:06

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę Respiratora stacjonarnego dla dorosłych. nr sprawy: ZOZ/ZP/8/07/2016

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 27.07.2016 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawę Respiratora stacjonarnego dla dorosłych.

nr sprawy: ZOZ/ZP/8/07/2016

Ogłoszenie ukazało się w BZP nr 162345 - 2016 w dniu 27.07.2016 r.

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164).

Nazwa i adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl.

1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa Respiratora stacjonarnego dla dorosłych spełniającego wymagania techniczne określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

CPV - 44611200-8.

2) Termin realizacji zamówienia: (termin dostawy urządzenia) - do 28 dni od dnia zawarcia umowy.

3) Kryteria wyboru oferty: Cena brutto 90 %,

Termin dostawy 10 %.

4) Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Jacek Janowski – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 15:00.

9) Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dn. 03.08.2016 r. w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu.

Otwarcie ofert w dn. 03.08.2016 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia jeśli przepisy wymagają takiego uprawnienia,

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

d. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

e. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

f. Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki respirator.zip - 41.312 KB) Data publikacji: 2016-07-27 12:38:37 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytanie i opdowiedz do respirator
(zapyt i odpow do respirator.doc - 44.544 KB) Data publikacji: 2016-08-01 08:26:55 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytanie i odpowiedz do respirator
(zapyt i odpow do respirator2.doc - 29.696 KB) Data publikacji: 2016-08-01 11:58:29 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytanie i odpowiedz do respirator
(zapyt i odpow do respirator3.doc - 28.16 KB) Data publikacji: 2016-08-01 11:58:58 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytanie i odpowiedz do respirator
(zapyt i odpow do respirator4.doc - 30.208 KB) Data publikacji: 2016-08-01 11:59:17 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o zmianie ogloszenia zmiana terminu
(ogloszenie o zmianie ogloszenia zmiana terminu skaldania ofert.doc - 19.968 KB) Data publikacji: 2016-08-02 08:07:47 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi do respirator
(zapyt i odpow do respirator5.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2016-08-02 08:47:44 Redaktor: Grzegorz Mitka
uniewaznienie postepowania
(ogloszenie o uniewaznieniu przetargu respirator.odt - 19.3 KB) Data publikacji: 2016-08-05 07:24:28 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 588
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-07-27 12:34:06
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-07-27 12:46:28
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu