Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 930

Data publikacji:
2016-07-07 09:00:09

Przedmiot: Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

Treść przetargu:
ZOZ/KO/5/07/2016

Pińczów, dnia 07.07.2016 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

kod CPV 85145000-7 usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Wartość szacunkowa zamówienia w skali roku wynosi nie więcej niż 884 522,80 zł.

Okres obowiązywania umowy od 2016-09-01 do 2019-08-31

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 07.07.2016 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Specyfikacją warunków konkursu do dnia 21.07.2016 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data oraz godzina wpłynięcia do sekretariatu Udzielającego zamówienia.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 21.07.2016 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 28.07.2016 r.

ZOZ w Pińczowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Udzielający zamówienia nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa Stanisław Włudyga


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(swko i zalaczniki.zip - 98.682 KB) Data publikacji: 2016-07-07 09:06:02 Redaktor: Grzegorz Mitka
wyjasnienia
(wyjasnienia do laboratorium.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2016-07-18 13:24:58 Redaktor: Grzegorz Mitka
uniewaznienie konkursu
(zawiadomienie o uniewaznieniu konkursu ofert.doc - 27.648 KB) Data publikacji: 2016-07-22 11:44:21 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 533
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-07-07 09:00:09
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-07-07 09:09:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu