Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 926

Data publikacji:
2016-04-04 12:59:47

Przedmiot: Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) na usługę „Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników” Znak: ZOZ/ZP/3/04/2016

Treść przetargu:
PIŃCZÓW: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników”

Numer ogłoszenia: BZP 34087-2016 data zamieszczenia 04.04.2016

Znak: ZOZ/ZP/3/04/2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. Świętokrzyskie, tel41 357 30 31 , 41 357 24 91, e-mail: zoz5@o2.pl Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Znak ZOZ/ZP/3/04/2016

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na grupowym ubezpieczeniu na życie pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1, Zał. nr 1A, 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Ubezpieczenie będzie dostępne w jednym wariancie ze składką miesięczna na jedną osobę nie wyższą niż 48,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia w okresie 36 miesięcy od 01-05-2016 do 30-04-2019r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, w szczególności zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) obejmującej przedmiot zamówienia lub zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia - tylko w przypadku, jeżeli wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca przedstawi wykaz wykonywanych bądź wykonanych co najmniej 3 usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tj. polegających na realizacji minimum 3 umów na ubezpieczenie grupowe dla minimum 300 osób każda.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Dziale I załącznika do nw. ustawy w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia, bądź inny dokument wydany przez właściwy organ, uprawniający do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Dziale I załącznika do nw. ustawy w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem Zamówienia – ustawa z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.) wykaz wykonanych usług, o którym mowa w rozdz. VIII SIWZ, pkt. 4. wg. Zał. nr 5 oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje pisemne zobowiązanie innego podmiotu/-ów bądź inny właściwy dokument innych podmiotów poświadczający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – wg wzoru określonego w Zał. nr 8 do SIWZ (jeśli dotyczy)

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne), w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5 Dokumenty Wykonawców działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 111 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1844 z późn. zm.)

III.6) Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące realizowanego Zamówienia, obowiązujące w dniu składania oferty.

Kartę produktu

Listę wszystkich jednostek chorobowych, których wystąpienie u Ubezpieczonego objęte jest ochroną ubezpieczeniową wraz z wysokościami świadczeń – jeśli dotyczy

Wykaz kategorii operacji wraz z wysokością świadczeń w danych kategoriach

Katalog metod leczenia specjalistycznego wraz z wysokościami świadczeń

Listę wszystkich jednostek chorobowych, których wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego objęte jest ochroną ubezpieczeniową, wraz z wysokościami świadczeń – jeśli dotyczy

Wypełniony Formularz Ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 ustawy pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

Cena – 10%

Wysokość świadczeń – 56%

Ryzyka dodatkowe – 34%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany w zawartej umowie w stosunku, do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie opisanym w Zał. nr 6 do SIWZ, § 10, Pkt. 3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy. Mogą to być:

-zmiany warunków stanowiących podstawę udzielanej ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, w zakresie, w jakim zmiany te dotyczyć będą postanowień umów ubezpieczenia;

-zmian stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, czy zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę;

zmiany podmiotowego zakresu zamówienia w przypadku utworzenia nowego podmiotu (w tym wydzielonego z podmiotu objętego zamówieniem), rozwiązania podmiotu objętego zamówieniem lub włączenia go w struktury innego podmiotu co związane będzie ze zmianą podmiotu przekazującego składki ubezpieczeniowe w części lub całości, jeżeli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy;

-zmiany (skrócenia) czasu trwania umowy, w przypadku gdy do ubezpieczenia grupowego zadeklaruje chęć przystąpienia mniej niż 50% aktualnie ubezpieczonych osób w okresie 3miesięcy od momentu podpisania umowy albo w trakcie trwania ubezpieczenia co najmniej 50% aktualnie ubezpieczonych osób zadeklaruje chęć rezygnacji z ubezpieczenia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sbbr.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. Świętokrzyskie,

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

12-04-2016 godzina 10:00, miejsce: w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, III piętro.

IV.4.5 Termin otwarcia ofert: w dniu 12-04-2016r. godz. 11:30 w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Brokerskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, III piętro

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 929
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-04-04 12:59:47
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-04-04 13:13:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu