Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 921

Data publikacji:
2016-01-11 10:29:00

Przedmiot: Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego. nr sprawy: ZOZ/KO/2/01/2016

Treść przetargu:
Pińczów, dnia 11.01.2016 r.

OGŁOSZENIE

nr sprawy: ZOZ/KO/2/01/2016

Na podstawie art. 26 oraz art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2015.618) Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, zaprasza do udziału w postępowaniu konkursowym na – świadczenie usług medycznych w zakresie transportu sanitarnego.

Udzielający zamówienia podzielił przedmiot zamówienia na 4 pakiety.

Pakiet nr 1. Ambulans sanitarny typu B lub C z lekarzem, wyposażony w aparaturę i sprzęt do ratowania życia

Pakiet nr 2. Ambulans sanitarny typu B lub C bez lekarza, z ratownikiem medycznym lub pielęgniarzem

Pakiet nr 3. Ambulans sanitarny typu A2 z ratownikiem medycznym lub sanitariuszem

Pakiet nr 4. Ambulans sanitarny typu A1

Udzielający zamówienie nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone jest na stronie internetowej Zamawiającego www.szpitalpinczow.pl i tablicy ogłoszeń.

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 11.01.2016 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 21.01.2016 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.01.2016 r. o godz. 10:15 w świetlicy ZOZ w Pińczowie,

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 31.01.2016 r.

Oferent pozostaje związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

Okres obowiązywania umowy 24 miesiące.

Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu, w każdym czasie bez podania przyczyn.

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego ZOZ w Pińczowie wskazuje termin podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(swko i zalaczniki transport.zip - 746.485 KB) Data publikacji: 2016-01-11 10:32:19 Redaktor: Grzegorz Mitka
uniewaznienie konkursu ofert
(ogloszenie o uniewaznieniu.doc - 19.456 KB) Data publikacji: 2016-01-13 07:58:10 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 628
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2016-01-11 10:29:00
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2016-01-11 10:33:25
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu