Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 919

Data publikacji:
2015-12-30 11:15:59

Przedmiot: POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na bankową obsługę budżetu Powiatu Pińczowskiego

Treść przetargu:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 1. Zamawiający: Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.pinczow.pl 4. Przedmiot zamówienia: Bankowa obsługa budżetu Powiatu Pińczowskiego 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: Od 29 lutego 2016 roku do 28 lutego 2021 roku 7. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania czynności bankowych określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 z późn. zm.) b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 907 z późn. zm.) c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych d) wyrażają zgodę na warunki zawarte w specyfikacji e) posiadają na terenie miasta Pińczowa placówkę (filię). Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o przedstawione oświadczenia/zaświadczenia. 8. Wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7.000 zł w formie pieniężnej. 9. Kryteria oceny: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 10. Miejsce składania ofert: Oferent winien złożyć ofertę w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów. Termin składania ofert upływa w dniu 20 stycznia 2016 roku o godz. 12.45. 11. Termin związania z ofertą - 30 dni od dnia otwarcia ofert. 12. Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy 13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 14. Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana 15. Osoba do kontaktów: Anita Głuszek tel. 041 35760 01 w. 225 fax 041 35760 07 e-mail: anita.gluszek@pinczow.pl


Załączone pliki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
(SIWZ obsluga_ bankowa.doc - 82.944 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:18:00 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

zal. 1 do SIWZ
(zal. nr 1 _SIWZ.docx - 14.719 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:19:29 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zal. 1 do SIWZ

zal. 2 do SIWZ
(zal. nr 2 _ SIWZ.doc - 41.472 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:20:01 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zal. 2 do SIWZ

zal. 3 do SIWZ
(zal. nr 3 _ SIWZ.rtf - 46.496 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:20:33 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zal. 3 do SIWZ

zal. 4 do SIWZ
(zal. nr 4 _SIWZ.docx - 27.383 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:21:16 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: zal. 4 do SIWZ

spr. Rb-NDS za IV kw. 2013r.
(spr. Rb-NDS za IV kw._ 2013r..pdf - 245.633 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:22:55 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za IV kw. 2013r.

spr. Rb-NDS za IV kw. 2014r.
(spr. Rb-NDS za IV kw. _2014r..pdf - 270.101 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:23:50 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za IV kw. 2014r.

spr. Rb-NDS za III kw. 2015r.
(spr. Rb-NDS za III kw. _2015r..pdf - 264.885 KB) Data publikacji: 2015-12-30 11:24:46 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za III kw. 2015r.

Wyjaśnienia do SIWZ
(Wyjasnienia_SIWZ.docx - 16.126 KB) Data publikacji: 2016-01-12 13:24:44 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Wyjaśnienia do SIWZ

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 686
Wprowadził do systemu: Anita Głuszek, data: 2015-12-30 11:15:59
Opublikował: Anita Głuszek, data publikacji: 2015-12-30 11:25:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu