Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej

Adres:
ul. armii krajowe 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 917

Data publikacji:
2015-12-14 09:19:45

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/14/12/2015)

Treść przetargu:
Pińczów, dnia 14.12.2015 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej (numer sprawy ZOZ/ZP/14/12/2015)

Ogłoszenie ukazało się w BZP nr 183775 - 2015 w dniu 14.12.2015 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl.

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz asortymentowo cenowy) podzielonym na pakiety: Pakiet 1, Pakiet 2.

CPV: 33 60 00 00-6

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena brutto 90 %,

Termin dostawy 10 %.

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Grażyna Kowalik – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 13:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 23.12.2015 r. w sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00.

Otwarcie ofert w dn. 23.12.2015 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia (zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawa, z dnia 6 września 2001r. Prawo Farmaceutyczne (test jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 45 poz. 271 ze zm.)),

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; tj. w okresie ostatnich 3 lat wykonali co najmniej 1 zamówienie o charakterze podobnym do przedmiotu zamówienia i wartości nie niższej niż 10 000 zł brutto,

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ważne co najmniej w dniu składania ofert,

d. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

e. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

f. Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki zakup i dosatwy lekow.zip - 60.168 KB) Data publikacji: 2015-12-14 09:25:57 Redaktor: Grzegorz Mitka
zap i odp
(zap i oddp do leki.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2015-12-17 08:08:32 Redaktor: Grzegorz Mitka
zap i odp
(zap i oddp do leki2.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2015-12-17 08:08:46 Redaktor: Grzegorz Mitka
zap i odp
(zap i oddp do leki3.doc - 27.136 KB) Data publikacji: 2015-12-17 11:36:54 Redaktor: Grzegorz Mitka
zap i odp
(zap i oddp do leki2 zmodyfikowane aktualne.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2015-12-21 09:54:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku prrzetargu leki.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2015-12-24 08:24:06 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1191
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-12-14 09:19:45
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-12-14 09:29:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu