Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 914

Data publikacji:
2015-11-26 12:08:23

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
(numer sprawy ZOZ/ZP/12/11/2015)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 26.11.2015 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

(numer sprawy ZOZ/ZP/12/11/2015)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 173855 - 2015 W DNIU 26.11.2015 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2013.907 j.t.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

CPV 09 30 00 00-2

2) Termin realizacji zamówienia:

24 miesiące.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%.

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 14:30.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 04.12.2015 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 09:00.

Otwarcie ofert w dn. 04.12.2015 r. o godz. 09:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, objętej przedmiotem niniejszego zamówienia,

b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

c. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d. Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

e. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

f. Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki energia elektryczna.zip - 29.902 KB) Data publikacji: 2015-11-26 12:13:38 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do energia.doc - 28.672 KB) Data publikacji: 2015-12-01 09:48:18 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu energia elektr.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2015-12-08 09:22:55 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1033
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-11-26 12:08:23
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-11-26 12:17:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu