Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 913

Data publikacji:
2015-11-23 14:44:34

Przedmiot: POWIAT PIŃCZOWSKI, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów zaprasza do składania ofert w ramach postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30.000 EURO zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 roku , poz. 907 z późn .zm.) na koszty udzielenia kredytu długoterminowego

Treść przetargu:
1. Zamawiający: Powiat Pińczowski, ul. Zacisze 5 28-400 Pińczów 2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 30.000 euro 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.pinczow.pl 4. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 1.550.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Karencja w spłacie kredytu do końca 2015 roku. Kredyt zostanie zaciągnięty na okres 10 lat od daty rozpoczęcia spłaty kredytu. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 6. Termin wykonania zamówienia: termin ostatniej raty spłaty kredytu – 31.12.2025 r. 7. Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności kredytowej określone w ustawie z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 128 z późn. zm.) b) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) c) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych d) wyrażają zgodę na warunki zawarte w specyfikacji. Ocena spełnienia powyższych warunków dokonywana będzie w oparciu o przedstawione oświadczenia/zaświadczenia. 8. Wadium: Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 7.500 zł w formie pieniężnej. 9. Kryteria oceny: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Wygra oferta o najniższym koszcie całkowitym obsługi kredytu. 10. Miejsce składania ofert: Oferent winien złożyć ofertę w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Pińczowie, ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów. Termin składania ofert upływa w dniu 02 grudnia 2015 roku o godz. 12.45. 11. Termin związania z ofertą - nie dłuższy niż 30 dni od dnia otwarcia ofert. 12. Informacje na temat umowy ramowej: nie dotyczy 13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 14. Aukcja elektroniczna nie będzie wykorzystana 15. Osoba do kontaktów: Anita Głuszek, tel. 041 3576001 w. 25 fax 041 3576007 e-mail: anita.gluszek@pinczow.pl


Załączone pliki:

SIWZ
(SIWZ 2015.doc - 99.84 KB) Data publikacji: 2015-11-23 14:47:57 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. nr 1 do SIWZ
(zal. nr 1.docx - 17.451 KB) Data publikacji: 2015-11-23 14:50:45 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zał. nr 1 do SIWZ

spr. Rb-Z za IV kw. 2012r
(spr. Rb-Z za IV kw. 2012r..pdf - 357.053 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:05:06 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za IV kw. 2012r

spr. Rb-NDS za IV kw. 2012r
(spr. Rb- NDS za IV kw. 2012r..pdf - 244.191 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:05:43 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za IV kw. 2012r

spr. Rb-28S za IV kw. 2012r
(spr. Rb-28S za IV kw. 2012r..pdf - 1375.619 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:06:13 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za IV kw. 2012r

spr. Rb-27S za IV kw. 2012r
(spr. Rb-27S za IV kw. 2012r..pdf - 885.551 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:06:40 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za IV kw. 2012r

spr. Rb-27S za IV kw. 2013r
(spr. Rb-27S za IV kw. 2013r..pdf - 935.891 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:07:18 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za IV kw. 2013r

spr. Rb-28S za IV kw. 2013r
(spr. Rb-28S za IV kw. 2013r..pdf - 1414.313 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:07:44 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za IV kw. 2013r

spr. Rb-NDS za IV kw. 2013r
(spr. Rb-NDS za IV kw. 2013r..pdf - 245.633 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:08:09 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za IV kw. 2013r

spr. Rb-Z za IV kw. 2013r
(spr. Rb-Z za IV kw. 2013r..pdf - 96.102 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:08:36 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za IV kw. 2013r

spr. Rb-27S za IV kw. 2014r
(spr. Rb-27S za IV kw. 2014r..pdf - 906.288 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:09:13 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za IV kw. 2014r

spr. Rb-28S za IV kw. 2014r
(spr. Rb-28S za IV kw. 2014r..pdf - 1357.981 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:09:40 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za IV kw. 2014r

spr. Rb-NDS za IV kw. 2014r
(spr. Rb-NDS za IV kw. 2014r..pdf - 270.101 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:10:12 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za IV kw. 2014r

spr. Rb-Z za IV kw. 2014r
(spr. Rb-Z za IV kw. 2014r..pdf - 95.454 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:10:39 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za IV kw. 2014r

spr. Rb-27S za III kw. 2015r
(spr. Rb-27S za III kw. 2015r..pdf - 835.926 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:11:13 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-27S za III kw. 2015r

spr. Rb-28S za III kw. 2015r
(spr. Rb-28 S za III kw. 2015r..pdf - 1357.474 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:11:37 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-28S za III kw. 2015r

spr. Rb-NDS za III kw. 2015r
(spr. Rb-NDS za III kw. 2015r..pdf - 264.885 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:12:14 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-NDS za III kw. 2015r

spr. Rb-Z za III kw. 2015r
(spr. Rb-Z za III kw. 2015r..pdf - 91.823 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:12:39 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: spr. Rb-Z za III kw. 2015r

opinia Banku BGK
(opinii BGK.pdf - 41.784 KB) Data publikacji: 2015-11-23 15:15:51 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: opinia Banku BGK

Uchwała RIO 23362014 w spr. opinii o projekcie uchwały RP w spr. wpf na rok 2015 i lata następne
(Uchwala RIO nr 2336 w spr. opinii o projekci wpf na 2015.pdf - 459.786 KB) Data publikacji: 2015-11-24 08:36:55 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RIO 23362014 w spr. opinii o projekcie uchwały RP w spr. wpf na rok 2015 i lata następne

Uchwała RIO 22292014 w spr. opinii o spr. z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2013 rok
(Uchwala RIO nr 2229 o spr. za 2013r.pdf - 2055.226 KB) Data publikacji: 2015-11-24 08:41:16 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RIO 22292014 w spr. opinii o spr. z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2013 rok

Uchwała RIO nr 23632015 w spr. opinii o spr. z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2014 rok
(Uchwala RIO nr 2363 o spr. za 2014r.pdf - 483.178 KB) Data publikacji: 2015-11-24 08:43:41 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RIO nr 23632015 w spr. opinii o spr. z wykonania budżetu Powiatu Pińczowskiego za 2014 rok

załącznik nr 3 do SIWZ
(zal. nr 3.rtf - 47.527 KB) Data publikacji: 2015-11-24 08:48:19 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: załącznik nr 3 do SIWZ

załącznik nr 4 do SIWZ
(zal. nr 4.docx - 27.356 KB) Data publikacji: 2015-11-24 08:48:57 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: załącznik nr 4 do SIWZ

Zaświadczenie z ZUS
(ZUS.pdf - 47.397 KB) Data publikacji: 2015-11-24 09:31:10 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zaświadczenie z ZUS

Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego
(US.pdf - 110.894 KB) Data publikacji: 2015-11-24 09:31:42 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego

Uchwała RP nr 57 w spr. zmian w wpf na rok 2015 i lata następne
(Uchwala nr 57.2015.pdf - 361.79 KB) Data publikacji: 2015-11-24 09:46:21 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RP nr 57 w spr. zmian w wpf na rok 2015 i lata następne

Uchwała RP 58 w spr. zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok
(RP 58.pdf - 638.982 KB) Data publikacji: 2015-11-24 09:47:34 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RP 58 w spr. zmian w budżecie Powiatu na 2015 rok

Uchwała RP X592015 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego
(RP 59.pdf - 75.173 KB) Data publikacji: 2015-11-24 09:48:22 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RP X592015 w spr. zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Uchwała RP nr III162014 w spr. uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r
(uchwala Nr 16.2014.pdf - 956.482 KB) Data publikacji: 2015-11-24 10:03:12 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RP nr III162014 w spr. uchwalenia budżetu Powiatu na 2015 r

Uchwała nr 15 RP w spr. wpf na rok 2015 i lata następne
(uchwala Nr 15.2014.pdf - 342.207 KB) Data publikacji: 2015-11-24 10:06:01 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 15 RP w spr. wpf na rok 2015 i lata następne

Uchwała RIO 2335/2014 w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok
(u RIO 2335-2014.pdf - 538.726 KB) Data publikacji: 2015-11-24 10:08:02 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RIO 2335/2014 w spr. opinii o projekcie uchwały budżetowej Powiatu Pińczowskiego na 2015 rok

Uchwała RIO nr 2399/2015 w spr. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 rok
(U RIO Nr 2399.2015.pdf - 181.632 KB) Data publikacji: 2015-11-24 10:09:44 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała RIO nr 2399/2015 w spr. opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu za I półrocze 2015 rok

Uchwała nr 2410/2015 RIO w spr. opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Pińczowski
(U 2410 RIO.pdf - 115.722 KB) Data publikacji: 2015-11-24 10:49:48 Redaktor: Anita Głuszek

Opis: Uchwała nr 2410/2015 RIO w spr. opinii o możliwości spłaty kredytu przez Powiat Pińczowski

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 820
Wprowadził do systemu: Anita Głuszek, data: 2015-11-23 14:44:34
Opublikował: Anita Głuszek, data publikacji: 2015-11-23 15:16:56
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu