Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 909

Data publikacji:
2015-10-22 10:26:36

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09. ZOZ/ZP/10/10/2015

Treść przetargu:
Data publikacji: Pińczów 2015-10-22

Znak postępowania: ZOZ/ZP/10/10/2015

Treść przetargu:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09.

SIWZ Opracowany przy udziale: Świętokrzyskie Biuro Brokerskie Andrzej Młynarczyk z siedzibą w Kielcach przy ul. Sienkiewicza 76/321, kod pocztowy 25-501, e-mail biuro@ sbbr.pl., tel/fax 41 3451979

Zatwierdzona przez: …………………………………………… podpis osoby zatwierdzającej SIWZ Kierownik Zamawiającego

Ogłoszenie ukazało się w BZP pod nr 154265 - 2015; data zamieszczenia: 22.10.2015

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.)

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ W PINCZOWIE NA OKRES OD 2015-12-10 DO 2018-12-09.

CPV: (CPV66515400-7, CPV 66515000-3), (CPV 66516000-0)

2) SIWZ dostępny jest na stronie pełnomocnika Zamawiającego: Świętokrzyskie Biuro Brokerskie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, 25-501 Kielce : www.sbbr.pl ,

3) Termin realizacji zamówienia:

36 miesięcy.

4) Kryteria wyboru oferty:

Cena 95%

warunki ubezpieczenia 5%

5) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

7) Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

10) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

11) Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

12) Nie przeprowadzono dialogu technicznego, o którym mowa w przepisie art. 31a ust. 1 ustawy PZP

13) Zamawiający nie planuje organizowania zebrania wykonawców.

14) Zamawiający rezygnuje z zastrzeżenia w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, u których ponad 50% zatrudnionych pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego

15) Zamawiający nie przewiduje w SIWZ wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy PZP

16) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o wartości nie przekraczającej 20% wartości Zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 PZP i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz dotyczących przedmiotu zamówienia, jeżeli zaistnieje taka konieczność

17) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w siedzibie pełnomocnika Zamawiającego: Świętokrzyskie Biuro Brokerskie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, 25-501 Kielce lub drogą elektroniczną: www.sbbr.pl , e-mail biuro@sbbr.pl

Osoba do kontaktu – Andrzej Młynarczyk – broker ubezpieczeniowy. Tel/fax: 41 345 19 79, kom. 601 588 750, e-mail: biuro@sbbr.pl

17) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 2015-10-29 r. do godz. 10.30 siedzibie WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o., 25- 510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 lok.1003

Otwarcie ofert w dn. 2015-10-29 r. o godz. 11.00 w siedzibie WDA Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych sp. z o.o., 25- 510 Kielce, ul. Piotrkowska 12 lok.1003

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

ogloszenie o wyniku przetargu
(ogloszeeenie o wyniku przetargu.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2015-11-05 07:00:46 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1126
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-10-22 10:26:36
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-10-22 10:32:01
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu