Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
ul. armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 907

Data publikacji:
2015-09-17 11:50:41

Przedmiot: Dyrektor ZOZ w Pińczowie ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na USŁUGĘ UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH. NR SPRAWY: ZOZ/ZP/9/09/2015. Do czynności podejmowanych w trakcie niniejszego postępowania stosuje sięprzepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz w sprawach nieuregulowanych ustawą PZP, przepisy Kodeksu cywilnego.

Treść przetargu:
Pińczów: USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH. NR SPRAWY : ZOZ/ZP/9/09/2015

Numer ogłoszenia: 137423 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie , ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3573031, faks 041 3572491. Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,00 ZŁOTYCH. NR SPRAWY : ZOZ/ZP/9/09/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa polegająca na udzieleniu pożyczki/kredytu dla ZOZ w Pińczowie w wysokości 450 000,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zasadach i w terminach określonych w niniejszej SIWZ z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań.

2. Okres obowiązywania umowy pożyczki: do 30 września 2017 r. licząc od daty uruchomienia pożyczki/kredytu (dla potrzeb wyliczenia ceny oferty, należy przyjąć, że dniem uruchomienia pożyczki jest 15 październik 2015 r.)

3. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: zmienna stopa procentowa od malejącego kapitału.

4. Marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania/obowiązywania umowy kredytu/pożyczki.

5. Stawka bazowa pożyczki - WIBOR 1M (31.08.2015 r., wg serwisu Reuters), oprocentowanie = WIBOR + m (marża pożyczkodawcy).

6. Termin spłaty pożyczki: 24 rat, kapitał spłacany w równych ratach, miesięcznie zgodnie z Harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ.

7. Ewentualne odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą wynosić więcej niż 1,5 krotność stopy odsetek ustawowych.

8. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu/pożyczki, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu/pożyczki, obsługi umowy kredytu/pożyczki (w tym z tytułu dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem/pożyczką, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień dokonania spłaty; w tym przypadku Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat, prowizji, itp. z tytułu wcześniejszej spłaty.

10. Koszty wynikające z udzielenia i obsługi pożyczki Zamawiający pokrywa wyłącznie do wysokości odsetek. Wszystkie dodatkowe czynności, opłaty związane z obsługą pożyczki są bezpłatne dla Zamawiającego.

11. Sposób zabezpieczenia transakcji: 1) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiącą załącznik nr 2, 3 do umowy.

12. Kod CPV dla Przedmiotu Zamówienia: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.

II.1.5) nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających - brak

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek posiadania uprawnień - Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej - Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załącznik nr 5 do SIWZ - harmonogram spłat.

Zaproponowany przez Wykonawcę wzór umowy z zawartymi istotnymi postanowieniami umowy określonymi w Rozdziale XV SIWZ.

Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty.

Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - termin uruchomienia pożyczki/kredytu - 5

IV.2.2)

nie przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpinczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22 - sekretariat.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.09.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22 - sekretariat.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi komisyjnie w dniu 30.09.2015 r. o godz. 10:15, w Sali Konferencyjnej, Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie przy ul. Armii Krajowej 22.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest : (w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 14:00 ):

Zam. Publicznych - Grzegorz Mitka – tel. 41 357 30 39 wewn. 510/ fax 41 357 24 91

Główny Księgowy - Janusz Krawicz - tel. 41 357 30 39 wewn. 503/ fax 41 357 24 91

Adres e-mail, na który należy przesyłać wszystkie informacje i korespondencję dotyczacą postepowania: e-mail: zoz5@o2.pl.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki pozyczka.zip - 13381.667 KB) Data publikacji: 2015-09-17 12:05:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(zapyytania i odpowiedzi modyfikacja siwz.zip - 11615.832 KB) Data publikacji: 2015-09-21 08:51:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(zapyyytania i odpowiedzi modyfikacja siwz.zip - 18473.05 KB) Data publikacji: 2015-09-21 08:58:48 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(zapyyyytania i odpowiedzi modyfikacja siwz.zip - 20638.503 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:04:42 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(zapyyyyytania i odpowiedzi modyfikacja siwz.zip - 18574.234 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:08:58 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(zapyyyyyytania i odpowiedzi modyfikacja siwz.zip - 16551.218 KB) Data publikacji: 2015-09-21 09:13:43 Redaktor: Grzegorz Mitka
pytania i odpowiedzi
(pytania_i_odp_pozyczka.pdf - 169.21 KB) Data publikacji: 2015-09-25 11:32:26 Redaktor: Grzegorz Mitka
sprawozdania_finansowe_2013
(sprawozdania_finansowe_2013.zip - 44342.398 KB) Data publikacji: 2015-09-25 11:39:23 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu poozyczka.doc - 18.432 KB) Data publikacji: 2015-10-02 10:35:53 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1388
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-09-17 11:50:41
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-09-17 12:09:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu