Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 896

Data publikacji:
2015-03-05 11:24:25

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej
Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2015

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 05.03.2015 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/1/01/2015 – zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/1/01/2015 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy leków do apteki szpitalnej.

Cena ustalona przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 1 324 687,12 zł brutto; 1 218 712,15 zł netto.

Pakiet nr 1 687 768,79 zł brutto; 632 747,28 zł netto.

Pakiet nr 2 400 391,33 zł brutto; 368 360,03 zł netto.

Pakiet nr 3 90 536,00 zł brutto; 83 293,12 zł netto.

Pakiet nr 4 145 991,00 zł brutto; 134 311,72 zł netto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – 635 859,74 zł netto; 688 148,88 zł brutto. termin dostawy 1 dzień.

Oferta nr 2. Neuca S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58 - 617 717,28 zł netto; 668 599,88 zł brutto. termin dostawy 1 dzień.

Oferta nr 3. Intra Sp. z o.o. 03-310 Warszawa, ul. Odrowąża 11 – 684 452,27 zł netto; 740 679,46 zł brutto. termin dostawy 1 dzień.

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice – 349 928,61 zł netto; 377 922,91 zł brutto. termin dostawy 1 dzień.

Oferta nr 2. Asclepios S.A. 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44 - 359 732,01 zł netto; 388 510,58 zł brutto. termin dostawy 1 dzień.

Pakiet nr 3:

Oferta nr 1. Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 31 - 83 829,50 zł netto; 90 535,86 zł brutto. termin dostawy 1 dzień.

Pakiet nr 4:

Oferta nr 1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa - 135 185,00 zł netto; 145 999,80 zł brutto. termin dostawy 2 dni.

Oferty odrzucone:

Pakiet nr 1

Oferta nr 2. Neuca S.A. 87-100 Toruń, ul. Szosa Bydgoska 58.

Uzasadnienie:

Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) - Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający pismem z dnia 02.03.2015 r. zażądał od wykonawcy na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wyjaśnienia treści oferty, polegającej na wytłumaczeniu dlaczego w poszczególnych pozycjach formularza asortymentowo cenowego wykonawca zaoferował preparaty niezgodne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia. Wykonawca pismem z dnia 04.03.2015 r. przyznał, iż preparaty w poszczególnych pozycjach zostały błędnie zaoferowane. W związku z powyższym oferta wykonawcy nie spełnia wymogów stawianych przez SIWZ, a więc podlega odrzuceniu na podstawie w/w przepisu.

Punktacja:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1. - 100 pkt.

Oferta nr 2. - oferta odrzucona.

Oferta nr 3. - 93,61 pkt.

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1. - 100 pkt.

Oferta nr 2. - 97,54 pkt.

Pakiet nr 3:

Oferta nr 1. - 100 pkt.

Pakiet nr 4:

Oferta nr 1. - 100 pkt.

Wybrano ofertę:

Pakiet nr 1

Oferta nr 1. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta z najkorzystniejszą ceną. Spełniająca warunki SIWZ.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty. Oferta Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, jednak ze względu na to, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że w razie ogłoszenia nowego przetargu zostanie złożonych więcej ofert o niższych cenach, a ceny asortymentu mogą wzrosnąć, Zamawiający zdecydował o dopuszczeniu w/w oferty. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. ZOZ w Pińczowie jest w stanie pokryć różnicę między kwotą szacunkową, a ceną w/w oferty. W związku z powyższym ZOZ w Pińczowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwiększa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny niniejszej oferty.

Pakiet nr 2

Oferta nr 1. Farmacol S.A. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice.

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta z najkorzystniejszą ceną. Spełniająca warunki SIWZ.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 3

Oferta nr 1. Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o. 01-918 Warszawa, ul. Nocznickiego 31.

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta z najkorzystniejszą ceną. Spełniająca warunki SIWZ. Jedyna oferta.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Pakiet nr 4

Oferta nr 1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta z najkorzystniejszą ceną. Spełniająca warunki SIWZ. Jedyna oferta.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty. Oferta Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, jednak ze względu na to, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że w razie ogłoszenia nowego przetargu zostanie złożonych więcej ofert o niższych cenach, a ceny asortymentu mogą wzrosnąć, Zamawiający zdecydował o dopuszczeniu w/w oferty. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. ZOZ w Pińczowie jest w stanie pokryć różnicę między kwotą szacunkową, a ceną w/w oferty. W związku z powyższym ZOZ w Pińczowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwiększa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny niniejszej oferty.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 782
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-03-05 11:24:25
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-03-05 11:30:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu