Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w pińczowie

Adres:
armii krajowej 22
28-400 pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: szpitalpinczow.pl

Numer ID: 892

Data publikacji:
2015-01-16 17:45:19

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA, PRASOWANIA, CZYSZCZENIA NA SUCHO, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI, WYNAJMU Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO ORAZ TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE
(numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2015)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 16.01.2015 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA, PRASOWANIA, CZYSZCZENIA NA SUCHO, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI, WYNAJMU Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO ORAZ TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE

(numer sprawy ZOZ/ZP/2/01/2015)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 6961 - 2015 W DNIU 16.01.2015 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest KOMPLEKSOWE USŁUGI W ZAKRESIE PRANIA, PRASOWANIA, CZYSZCZENIA NA SUCHO, DEZYNFEKCJI, STERYLIZACJI, WYNAJMU Z WDROŻENIEM SYSTEMU RFID UHF LUB RÓWNOWAŻNEGO ORAZ TRANSPORTU BIELIZNY SZPITALNEJ WRAZ Z ZAŁADUNKIEM I ROZŁADUNKIEM DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE.

Kod CPV

98310000-9 Usługi prania i czyszczenia na sucho

98311000-6 Usługi odbierania prania

98315000-4 Usługi prasowania

98393000-4 Usługi krawieckie

39518000-6 Bielizna szpitalna

2) Termin realizacji zamówienia:

36 miesięcy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena oferty brutto – 90%.

Termin wdrożenia systemu RFID lub równoważnego - 10 %.

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail: zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Anna Spychała, Bożena Włosowicz – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 15:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 23.01.2015 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00 .

Otwarcie ofert w dn. 23.01.2015 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz pranie.zip - 67.754 KB) Data publikacji: 2015-01-16 17:56:05 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zap i odp do prania.doc - 33.28 KB) Data publikacji: 2015-01-20 14:38:10 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetaargu pranie.doc - 17.92 KB) Data publikacji: 2015-01-26 11:40:00 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1479
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2015-01-16 17:45:19
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2015-01-16 18:02:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu