Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 886

Data publikacji:
2014-11-07 07:23:07

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/zakładów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:
- Oddział Ginekologiczno-Położniczy
- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
nr sprawy: ZOZ/KO/7/11/2014

Treść przetargu:
nr sprawy: ZOZ/KO/7/11/2014

Pińczów, dnia 07.11.2014 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów/zakładów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie:

- Oddział Ginekologiczno-Położniczy

- Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

1. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta na okres 18 miesięcy.

2. Rozpoczęcie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 01.01.2015 r.

3. Bliższych informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 21.11.2014 r. – do godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2014 r. o godz. 10:15 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).

6. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

7. Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art. 153 i art. 154 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164 poz. 1027 ze zm.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.

10. Oferta powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

11. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl.

12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

13. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 30 000 euro.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(swko i zalaczniki konkurs ofert ginpol aiit zol.zip - 562.009 KB) Data publikacji: 2014-11-07 07:28:45 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 871
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-11-07 07:23:07
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-11-07 07:32:20
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu