Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 884

Data publikacji:
2014-10-15 11:40:22

Przedmiot: Ogłoszenie
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia. ZOZ/KO/6/10/2014

Treść przetargu:
ZOZ/KO/6/10/2014

Pińczów, dnia 15.10.2014 r.

Ogłoszenie

o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art. 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,

ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zaprasza

do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Okres obowiązywania umowy od 2015-01-01 do 2017-12-31

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 15.10.2014 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 29.10.2014 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 30.10.2014 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 06.11.2014 r. ZOZ w Pińczowie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn. Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego ZOZ w Pińczowie wskazuje termin podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(swko i zalaczniki okulistykaaa.zip - 31.184 KB) Data publikacji: 2014-10-15 11:52:02 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku konkursu
(zawiadomienie o wyniku konkursu okulistyyka.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2014-11-06 19:20:04 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 841
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-10-15 11:40:22
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-10-15 11:53:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu