Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 871

Data publikacji:
2014-07-29 12:51:15

Przedmiot: Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie" (numer sprawy ZOZ/ZP/8/07/2014)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 29.07.2014 r.

Dofinansowanie projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Działania 2.2 ,,Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” Osi 2 ,,Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”

(numer sprawy ZOZ/ZP/8/07/2014)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 164185 - 2014 W DNIU 29.07.2014 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego wraz z infrastrukturą teleinformatyczną, usprawniających obsługę pacjenta w ZOZ w Pińczowie” w ramach projektu nr WND-RPSW.02.02.00-26-013/10 pn. „rozwój e-usług medycznych oraz wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim i Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie”, w szczególności:

1) dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego, który obejmie następujące części:

a) System Zarządzania e-Usługami Medycznymi: Szpitalny System Informacyjny HIS (System);

2) dostawa infrastruktury serwerowo-systemowej oraz sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Kody i nazwy opisujące przedmiot zamówienia (CPV):

Przedmiot główny zamówienia:

48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48180000-3 pakiety oprogramowania medycznego

48814000-7 systemy informacji medycznej

48180000-3 pakiety oprogramowania medycznego

72263000-6 usługi wdrażania oprogramowania

72265000-0 usługi konfiguracji oprogramowania

30200000-1 Urządzenia komputerowe

30210000-4 Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt)

30214000-2 Stacje robocze

30231300-0 Monitory ekranowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30233000-1 Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

30236000-2 Różny sprzęt komputerowy

30237000-9 Części, akcesoria i wyroby do komputerów

3) Termin realizacji zamówienia:

Termin wykonania zamówienia: do 31 stycznia 2015 roku.

4) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%.

5) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

6) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

7) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, w dni robocze (od poniedziałku do piątku) lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl, e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł, Łukasz Bucki – tel. (41) 357 30 39, (41)-357-30-31, w godz. 8:00 – 14:00.

10) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 6.08.2014 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:45. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Zamawiającego.

Otwarcie ofert w dn. 6.08.2014 r. o godz. 10:00 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

11) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

13) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

14) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

15) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

16) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 6 do SIWZ.

2. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności.

3. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Pzp przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy jeżeli będą korzystne technologicznie lub finansowo dla Zamawiającego.

4. Wszelkie zmiany umów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Zmiany mogą dotyczyć:

a) wynagrodzenia (ceny) przedmiotu zamówienia: - gdy konieczność zmiany, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT);

b) terminu wykonania przedmiotu zamówienia: - w przypadku potrzeb wynikłych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, - w przypadku konieczności wprowadzenia zmian spowodowanych na skutek działania Instytucji Wdrażającej,

c) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia,

d) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w Umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest przedmiotowe zamówienie.

e) innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujących niemożliwością prowadzenia dostaw.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(siwz i zalaczniki informatyzacja.zip - 392.257 KB) Data publikacji: 2014-07-29 13:08:25 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania ii odpowiedzi.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2014-08-03 09:46:31 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(pytania iii odpowiedzi modyfikacja siwz.doc - 32.768 KB) Data publikacji: 2014-08-03 09:46:56 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania iiii odpowiedzi.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2014-08-03 09:47:06 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania iiiiii odpowiedzi.doc - 45.056 KB) Data publikacji: 2014-08-04 14:41:00 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania iiiiiii odpowiedzi.doc - 50.688 KB) Data publikacji: 2014-08-04 14:41:37 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania iiiiiiii odpowiedzi.doc - 82.432 KB) Data publikacji: 2014-08-04 14:42:32 Redaktor: Grzegorz Mitka
zmiana terminu przetargu
(zmiana ogloszenia.doc - 14.848 KB) Data publikacji: 2014-08-04 15:43:18 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania iiiii odpowiedzi.doc - 127.488 KB) Data publikacji: 2014-08-05 14:17:56 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy
(zawiadomienie o odrzuceniu oferty wykonawcy.doc - 97.28 KB) Data publikacji: 2014-08-14 10:53:22 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu informatyzacja.doc - 95.232 KB) Data publikacji: 2014-08-20 09:39:24 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2027
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-07-29 12:51:15
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-07-29 13:12:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu