Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 870

Data publikacji:
2014-07-22 12:04:34

Przedmiot: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie , ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 357 30 39 faks 41 357 24 91.
USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,- ZŁOTYCH
Numer ogłoszenia: 159115 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014 r.
numer sprawy: ZOZ/ZP/7/07/2014

Treść przetargu:
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalpinczow.pl numer sprawy: ZOZ/ZP/7/07/2014 USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,- ZŁOTYCH Numer ogłoszenia: 159115 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie , ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 357 30 39 faks 41 357 24 91. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA UDZIELENIA POŻYCZKI / KREDYTU DLA ZOZ W PIŃCZOWIE W WYSOKOŚCI 450 000,- ZŁOTYCH. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa polegająca na udzieleniu pożyczki/kredytu dla ZOZ w Pińczowie w wysokości 450 000,00 złotych (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) na zasadach i w terminach określonych w niniejszej SIWZ, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań. 2. Okres finansowania: do 01 sierpnia 2016 r. licząc od daty uruchomienia pożyczki/kredytu (dla potrzeb wyliczenia ceny oferty, należy przyjąć, że dniem uruchomienia pożyczki jest 19 sierpień 2014 r.) 3. Oprocentowanie w okresie obowiązywania umowy: zmienna stopa procentowa od malejącego kapitału. 4. Marża Wykonawcy jest stała w okresie kredytowania/obowiązywania umowy kredytu/pożyczki. 5. Stawka bazowa pożyczki - WIBOR 1M (31.07.2014 r., wg serwisu Reuters), oprocentowanie = WIBOR + m (marża pożyczkodawcy). 6. Termin spłaty pożyczki: 24 rat- kapitał spłacany w równych ratach, miesięcznie zgodnie z Harmonogramem spłat stanowiącym Załącznik Nr 5 do SIWZ. 7. Ewentualne odsetki od zadłużenia przeterminowanego nie mogą wynosić więcej niż 2,5 krotność stopy kredytu lombardowego ustalanego przez NBP (na dzień podpisania umowy). 8. Zamawiający nie przewiduje żadnych prowizji bankowych ani żadnych innych opłat z tytułu zawarcia lub wykonywania umowy kredytu/pożyczki, w szczególności prowizji przygotowawczej lub prowizji/opłat od: zaangażowania niewykorzystanych środków, uruchomienia kredytu/pożyczki, obsługi umowy kredytu/pożyczki (w tym z tytułu dokonywania przelewów lub innych dyspozycji Zamawiającego w związku z udzielonym kredytem/pożyczką, wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty części lub całości pożyczki wraz z odsetkami wyliczonymi na dzień dokonania spłaty; w tym przypadku Wykonawca nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat, prowizji, itp. z tytułu wcześniejszej spłaty. 10. Koszty wynikające z udzielenia i obsługi pożyczki Zamawiający pokrywa wyłącznie do wysokości odsetek i prowizji. Wszystkie dodatkowe czynności, opłaty związane z obsługą pożyczki są bezpłatne dla Zamawiającego. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminarza uruchomienia kredytu/pożyczki bez dodatkowych opłat. 12. Sposób zabezpieczenia transakcji: 1) Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową stanowiące załącznik nr 2,3 do umowy. 13. Kod CPV dla Przedmiotu Zamówienia: 66000000-0 - Usługi finansowe i ubezpieczeniowe.. II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.00.00.00-0. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24. SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje tego warunku. III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje tego warunku. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje tego warunku. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje tego warunku. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający nie precyzuje tego warunku. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpinczow.pl Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, budynek administracji- zamówienia publiczne. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2014 r. godzina 10:00, miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, budynek administracji - sekretariat. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(siwz i zalaczniki przetarg pozyczka kredyt.zip - 46497.486 KB) Data publikacji: 2014-07-22 12:24:32 Redaktor: Grzegorz Mitka
ogloszenie o zmianie ogloszenia modyfikacja siwz
(ogloszenie o zmianie ogloszenia modyfiakcja siwz.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2014-07-23 08:13:00 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi modyfikacja siwz
(pytania i odpowiedzi modyfikacja siwz.doc - 65.536 KB) Data publikacji: 2014-07-30 08:28:53 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi2
(pytania i odpowwiedzi2.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2014-07-30 08:29:53 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu pozyczka.odt - 47.565 KB) Data publikacji: 2014-08-05 11:27:49 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1674
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-07-22 12:04:34
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-07-22 12:47:54
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu