Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 861

Data publikacji:
2014-04-16 13:40:39

Przedmiot: OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na ,,Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok o powierzchni użytkowej 37,40 m2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 219 obręb nr 13 i wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie
usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru)”. ZOZ/P/4/04/2014

Treść przetargu:
Nr sprawy: ZOZ/P/4/04/2014

Pińczów, dnia 16.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na ,,Wydzierżawienie przez Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie tymczasowego budynku do przechowywania zwłok o powierzchni użytkowej 37,40 m2 zlokalizowanym na działce o numerze ewidencyjnym 219 obręb nr 13 i wyposażeniem z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru)”.

I.ORGANIZATOR PRZETARGU:

Zespól Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów tel.: 413573031, fax: 413572491, adres www: www.szpitalpinczow.pl Szczegółowe warunki przetargu oraz wszystkie załączniki można uzyskać w sekretariacie ZOZ w Pińczowie oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl zakładka przetargi.

II.DANE WYMIENIONE W ART. 35 UST 2 USTAWY Z DNIA 21 SIERPNIA 1997 ROKU O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI.

1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości. Powierzchnie dzierżawy zlokalizowane na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 219 obręb nr 13 będących w użytkowaniu Organizatora Przetargu.

2)Powierzchnia nieruchomości.

- pomieszczenie przygotowania zwłok 14,00 m2,

- pomieszczenie wydawania zwłok 13,20 m2,

- węzeł sanitarny 2,30 m2,

- chłodnia zwłok 4,00 m2,

- pomieszczenie na agregat chłodni 3,90 m2,

- powierzchnia użytkowa 37,40 m2,

- powierzchnia zabudowy 50,00 m2.

3)Opis nieruchomości.

Powierzchnia przeznaczona do wydzierżawienia znajduje się w nieruchomości gruntowej zabudowanej pomieszczeniami tymczasowego budynku do przechowywania zwłok. Załącznik nr 2 do szczegółowych warunków przetargu – plan sytuacyjny obiektu.

4)Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

Dzierżawa z przeznaczeniem na świadczenie niezbędnych dla działalności ZOZ w Pińczowie usług o charakterze pomocniczym (odbiór zwłok osób zmarłych w Szpitalu, ich przechowanie w chłodni, przygotowanie i wydanie osobom uprawnionym do ich odbioru).

5)Termin zagospodarowania nieruchomości.

Termin zagospodarowania: na okres od 1.06.2014 r. do 31.05.2017 r. Termin dzierżawy: od daty rozstrzygnięcia przetargu i zawarcia umowy na okres 3 lat.

6)Cenę nieruchomości.

Nie dotyczy.

7)Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego.

Nie dotyczy.

8)Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy.

Opłaty wnoszone miesięcznie:

Tymczasowy budynek do przechowywania zwłok: czynsz dzierżawny płatny miesięcznie + opłaty za zużycie mediów, z których korzysta Dzierżawca wg regulacji obowiązujących u Organizatora Przetargu. Cena wywoławcza wynosi 3500 zł netto, jest to cena dzierżawy za jeden miesiąc. Minimalne postąpienie podczas przetargu wynosi 100,00 zł netto.

9)Termin wnoszenia opłat.

Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie w ciągu 14 dni od wystawienia faktury przez Wydzierżawiającego, na konto Wydzierżawiającego lub w kasie Wydzierżawiającego.

10)Zasady aktualizacji opłat.

Stawka czynszu będzie podlegać waloryzacji corocznie, w pierwszym kwartale każdego roku o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni publikowany przez Prezesa GUS. Zmiany stawek za media zgodnie ze zmianą cen u dostawców mediów. Zmiany stawek podatku VAT następują z mocy prawa.

11)Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę.

Przedmiot niniejszego postępowania przeznaczony jest do oddania w dzierżawę.

12)Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt 1 i pkt 2.

Nie dotyczy.

III.OBCIĄŻENIA NIERUCHOMOŚCI.

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążony prawami osób trzecich.

IV.ZOBOWIĄZANIA, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM JEST NIERUCHOMOŚĆ.

Nie istnieją zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość.

V.TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU.

Termin: 20 maja 2014 roku godzina 10:00,

Miejsce: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów – Świetlica.

VI.WYSOKOŚĆ WADIUM, FORMY, TERMIN I MIEJSCE JEGO WNIESIENIA.

Wysokość wadium: 10 % ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego miesięcznego tj. 350,00 zł netto + podatek VAT 23% = 430,50 zł brutto.

Forma: pieniądz.

Termin: 16 maja 2014 roku do godziny 24:00.

Miejsce: siedziba Organizatora Przetargu określona w Dziale I niniejszego ogłoszenia, Kasa Organizatora Przetargu lub na konto Organizatora Przetargu 03 1050 1429 1000 0022 1211 9933. Wpłaty wadium należy dokonać w taki sposób, aby w/w kwota 430,50 zł brutto znalazła się na koncie Organizatora Przetargu najpóźniej w dniu 16 maja 2014 roku do godziny 24:00. Przy wpłacie wadium należy na dowodzie wpłaty określić numer sprawy, której wpłata dotyczy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed rozpoczęciem przetargu.

VII.SPOSÓB USTALANIA OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO.

Nie dotyczy.

VIII.SKUTKI UCHYLENIA SIĘ OD ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY LUB ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ.

Nie dotyczy.

IX.ZAŁĄCZNIKI DO SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO.

Załącznik nr 1 – wzór umowy dzierżawy,

Załącznik nr 2 – plan sytuacyjny obiektu,

Załącznik nr 3 – oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia, stanem prawnym i faktycznym budynku i obowiązkiem podpisania umowy,

Załącznik nr 4 – oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta o nietoczącym się w firmie postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym,

Załącznik nr 5 – oświadczenie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta o nietoczącym się wobec niego, jego firmy postępowaniu karnym związanym z popełnieniem przestępstwa majątkowego,

Załącznik nr 6 – wykaz wyposażenia.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

szczegolowe warunki przetargu i zalaczniki
(szczegolowe warunki techniczne i zalaczniki.rar - 1819.092 KB) Data publikacji: 2014-04-16 13:52:20 Redaktor: Grzegorz Mitka
zmiana terminu przetargu
(zmiana terminu rostrzygniecia przetargu.doc - 11.776 KB) Data publikacji: 2014-05-20 10:03:55 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(informacja wynik przetargu.doc - 15.872 KB) Data publikacji: 2014-05-30 07:08:05 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1139
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-04-16 13:40:39
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-04-16 14:02:42
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu