Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 854

Data publikacji:
2014-02-18 13:53:42

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony na
KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z NOWĄ CENTRALĄ TELEFONICZNĄ ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI ZAPEWNIAJĄCYMI WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ USŁUG NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY Z OPCJĄ WYKUPU CENTRALI PO ZAKOŃCZENIU UMOWY ZA 1,00 zł.
(numer sprawy ZOZ/P/2/02/2014)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 18.02.2014 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony na KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z NOWĄ CENTRALĄ TELEFONICZNĄ ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI ZAPEWNIAJĄCYMI WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ USŁUG NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY Z OPCJĄ WYKUPU CENTRALI PO ZAKOŃCZENIU UMOWY ZA 1,00 zł.

(numer sprawy ZOZ/P/2/02/2014)

Zgodnie z art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,,ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro.

Niniejsze zamówienie jest szacowane na kwotę niższą niż 14.000 euro, z tego względu Zamawiający do niniejszego postępowania nie stosuje przepisów ustawy PZP.

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG TELEFONICZNYCH W SIECI TELEFONII STACJONARNEJ WRAZ Z NOWĄ CENTRALĄ TELEFONICZNĄ ORAZ INNYMI URZĄDZENIAMI ZAPEWNIAJĄCYMI WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ USŁUG NA RZECZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZEZ OKRES 36 MIESIĘCY Z OPCJĄ WYKUPU CENTRALI PO ZAKOŃCZENIU UMOWY ZA 1,00 zł.

2) Termin realizacji zamówienia:

Przedmiot zamówienia musi zostać zainstalowany i uruchomiony do 31.03.2014 r.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Specyfikację można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 7:00 – 14:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 27.02.2014 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 10:00 .

Otwarcie ofert w dn. 27.02.2014 r. o godz. 10:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki zawarte w Specyfikacji.

Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania, unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podawania przyczyn.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

Specyfikacja i zalaczniki
(Centrala telefoniczna.rar - 23.654 KB) Data publikacji: 2014-02-18 13:59:21 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi centrala
(zapyt i odpowiedzi centrala.doc - 21.504 KB) Data publikacji: 2014-02-20 12:57:11 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja specyfikacji centrala
(modyfikacja specyfikacji.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2014-02-20 12:57:40 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpowiedzi centrala2.doc - 23.552 KB) Data publikacji: 2014-02-24 11:13:17 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpowiedzi centrala3.doc - 23.04 KB) Data publikacji: 2014-02-25 10:24:06 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(zapyt i odpowiedzi centrala4.doc - 35.328 KB) Data publikacji: 2014-02-25 10:24:21 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz2
(modyfikacja specyfikacji2.doc - 20.48 KB) Data publikacji: 2014-02-25 12:41:00 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu centrala.odt - 21.889 KB) Data publikacji: 2014-03-10 09:50:23 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1185
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2014-02-18 13:53:42
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2014-02-18 14:02:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu