Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 844

Data publikacji:
2013-12-13 10:33:04

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala" (numer sprawy ZOZ/ZP/27/12/2013)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 13.12.2013 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej wyższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na świadczenie usługi ,,Żywienia pacjentów szpitala"

(numer sprawy ZOZ/ZP/27/12/2013)

Ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2013/S 242-421377 W DNIU 13.12.2013 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: Przygotowywanie i wydawanie całodziennych posiłków dla pacjentów poszczególnych oddziałów na istniejącej bazie kuchni Szpitala w Pińczowie wraz z przejęciem 15 pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu pracy.

CPV 55.32.00.00-9, 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3

2) Termin realizacji zamówienia:

36 miesięcy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 70 000 zł.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Stanisław Kozioł – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 15:00.

9) Termin i miejsce składania ofert: Oferty należy złożyć do dn. 28.01.2014 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 10:00.

Otwarcie ofert w dn. 28.01.2014 r. o godz. 10:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

SIWZ i zalaczniki
(siwz i zalaczniki zywienie pacjentow szpitala.rar - 120.353 KB) Data publikacji: 2013-12-13 10:45:41 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz
(modyfikacja siwz.doc - 55.296 KB) Data publikacji: 2014-01-16 12:50:23 Redaktor: Grzegorz Mitka
zapytania i odpowiedzi
(pytania i odpowiedzi1.doc - 34.304 KB) Data publikacji: 2014-01-16 12:52:22 Redaktor: Grzegorz Mitka
sprostowanie ogloszenia o przetargu
(sprostowanie ogloszenia.doc - 25.088 KB) Data publikacji: 2014-01-18 19:12:43 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz2
(modyfikacja siwz2.doc - 24.576 KB) Data publikacji: 2014-01-21 07:58:40 Redaktor: Grzegorz Mitka
sprostowanie zapytania i odpowiedzi
(pytania i odpowiedzi2.doc - 44.032 KB) Data publikacji: 2014-01-21 11:12:18 Redaktor: Grzegorz Mitka
modyfikacja siwz3
(modyfikacja siwz3.doc - 26.624 KB) Data publikacji: 2014-01-21 12:13:11 Redaktor: Grzegorz Mitka
poprawienie oczywistych omylek rachunkowych
(poprawienie oczywistej omylki rachunkowej.doc - 25.6 KB) Data publikacji: 2014-01-31 12:19:36 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(ogloszenie o wyniku przetargu zywienie.doc - 20.992 KB) Data publikacji: 2014-02-06 07:57:31 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1712
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-12-13 10:33:04
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-12-13 10:50:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu