Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 837

Data publikacji:
2013-11-07 14:06:24

Przedmiot: Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2013-12-10 DO 2016-12-09. ZOZ/ZP/23/11/2013.

Treść przetargu:
Data publikacji:

2013-11-07

Przedmiot:

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 200 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PIŃCZOWIE NA OKRES OD 2013-12-10 DO 2016-12-09. ZOZ/ZP/23/11/2013.

Treść przetargu:

Pińczów dnia 07.11.2013 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg o wartości poniżej 200 000 euro na ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PINCZOWIE NA OKRES OD 2013-12-10 DO 2016-12-09.

ZOZ/ZP/23/11/2013.

CPV: (CPV66515400-7, CPV 66515000-3), (CPV 66516000-0)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 235231 - 2013 dnia 07.11.2012

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: ZAKUP USŁUG UBEZPIECZENIA MIENIA ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ DLA ZESPOŁU OPIEKI ZROWOTNEJ SZPITAL POWIATOWY W PINCZOWIE NA OKRES OD 2013-12-10 DO 2013-12-09.

2) Termin realizacji zamówienia:

36 miesięcy. NA OKRES OD 2013-12-10 DO 2016-12-09

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Świętokrzyskie Biuro Brokerskie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, 25-501 Kielce drogą elektroniczną: www.sbbr.pl , e-mail biuro@sbbr.pl

Osoba do kontaktu – Andrzej Młynarczyk – broker ubezpieczeniowy. Tel/fax: 41 345 19 79, kom. 601 588 750, e-mail: biuro@sbbr.pl

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 20.11.2013 r. w do godz. 10.30 Świętokrzyskie Biuro Brokerskie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321.

Otwarcie ofert w dn. 20.11.2013 r. o godz. 11.00 Świętokrzyskie Biuro Brokerskie w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

ogloszenie o zmianie ogloszenia
(ogloszenie o zmianie ogloszenia.doc - 13.312 KB) Data publikacji: 2013-11-15 14:54:22 Redaktor: Grzegorz Mitka
zawiadomienie o wyniku przetargu
(zawiadomienie o wyniku przetargu.doc - 17.92 KB) Data publikacji: 2013-11-25 07:31:46 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1230
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-11-07 14:06:24
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-11-07 14:10:37
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu