Wersja do druku

Zamawiający:

DPS

Adres:
Wesoła 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. (0-41) 3573451, fax. (0-41) 3576078
E-mail:dps.p@wp.pl
Strona www:

Numer ID: 830

Data publikacji:
2013-10-14 09:57:51

Przedmiot: Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie


Treść przetargu:

Pińczów: Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie
Numer ogłoszenia: 415842 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Pińczowski , ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3576001, faks 41 3576007.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa 2 fabrycznie nowych samochodów 9-cio osobowych, przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS i SOSW w Pińczowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch samochodów fabrycznie nowych wyprodukowanych w roku 2013, kompletnych, wolnych od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, przystosowanych do przewozu min. 9 osób, a w konfiguracji przewożenia wózka inwalidzkiego min. 6 osób + wózek inwalidzki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 16.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.starostwopinczow.realnet.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy Społecznej ul. Wesoła 5, 28-400 Pińczów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej ul. Wesoła 5 w Sekretariacie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki:

SIWZ samochody
(siwz samochody.pdf - 463.926 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:01:37 Redaktor: Krzysztof Wąsik
zal nr 1 oferta
(zal 1 oferta.pdf - 227.964 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:02:25 Redaktor: Krzysztof Wąsik
zal nr 2 art 22
(zal 2 art22.pdf - 157.314 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:03:37 Redaktor: Krzysztof Wąsik
zal nr 3 art 24
(zal 3 art24.pdf - 256.775 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:04:34 Redaktor: Krzysztof Wąsik
zal nr 4 specyfikacja techniczna
(zal 4 specyfikacja techniczna.pdf - 207.222 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:05:35 Redaktor: Krzysztof Wąsik
zal nr 5 projekt umowy
(zal_5 projekt umowy.pdf - 184.412 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:06:29 Redaktor: Krzysztof Wąsik
zal nr 6 grupa kapitalowa
(zal 6 grupa kap.pdf - 178.471 KB) Data publikacji: 2013-10-14 10:07:22 Redaktor: Krzysztof Wąsik
Zapytanie Nr 1
(Zapytanie Nr 1.docx - 10.665 KB) Data publikacji: 2013-10-18 09:51:50 Redaktor: Krzysztof Wąsik

Opis: Zapytanie Nr 1

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1321
Wprowadził do systemu: Krzysztof Wąsik, data: 2013-10-14 09:57:51
Opublikował: Krzysztof Wąsik, data publikacji: 2013-10-14 10:10:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu