Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 829

Data publikacji:
2013-10-10 12:45:53

Przedmiot: Ogłoszenie
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Treść przetargu:
ZOZ/ZP/19/10/2013

Pińczów, dnia 10.10.2013 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania procedur z zakresu okulistyki w Oddziale Okulistycznym Jednego Dnia Udzielającego Zamówienia dla pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia

Okres obowiązywania umowy od 2014-01-01 do 2014-12-31

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 10 października 2013 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Szczegółowymi warunkami konkursu ofert do dnia 24.10.2013 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 24.10.2013 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 31.10.2013 r.

ZOZ w Pińczowie zastrzega sobie prawo zmiany terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny, zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyn.

Oferentowi wybranemu w wyniku postępowania konkursowego ZOZ w Pińczowie wskazuje termin podpisania umowy.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(swko formularz oferty umowa wykazy okulistyka.doc - 149.504 KB) Data publikacji: 2013-10-10 12:54:41 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 739
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-10-10 12:45:53
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-10-10 12:58:12
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu