Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 827

Data publikacji:
2013-10-03 11:47:33

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.
ZOZ/ZP/16/09/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 3.10.2013 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/16/09/2013 – zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/16/09/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Cena szacunkowa razem pakiety: 160 962,5 zł brutto; 148 370,00 zł netto.

Cena szacunkowa pakiet 1: 38 959,8 zł brutto; 35 910,00 zł netto.

Cena szacunkowa pakiet 2: 110 821,46 zł brutto; 102 107,00 zł netto.

Cena szacunkowa pakiet 3: 11 181,24 zł brutto; 10 353,00 zł netto.

Wpłynęły oferty pakiet 1:

Oferta nr 1. Agfa Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 195 a , 02-222 Warszawa - 33 981,65 zł netto; 36 886,86 zł brutto;

Oferta nr 2. Skamex Sp. z o.o. S.K.A. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 – 36 727,00 zł netto; 39 821,16 zł brutto.

Wpłynęły oferty pakiet 2:

Oferta nr 1. TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - 105 017,20 zł netto; 114 016,81 zł brutto.

Wpłynęły oferty pakiet 3:

Nie wpłynęła żadna oferta.

Punktacja:

Pakiet 1

Oferta nr 1. Agfa Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 195 a , 02-222 Warszawa – 100 pkt.

Oferta nr 2. Skamex Sp. z o.o. S.K.A. 93-121 Łódź ul. Częstochowska 38/52 – 92,52 pkt.

Wybrano ofertę:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1. Agfa Sp. z o.o. al. Jerozolimskie 195 a , 02-222 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną. Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1. TZMO S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.

Uzasadnienie wyboru oferty: Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną, jedyna oferta. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych podwyższa kwotę, którą może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny niniejszej oferty. Oferta TZMO S.A. przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, jednak ze względu na to, że brak jest podstaw do stwierdzenia, że w razie ogłoszenia nowego przetargu zostanie złożonych więcej ofert o niższych cenach, a ceny asortymentu mogą wzrosnąć, Zamawiający zdecydował o dopuszczeniu w/w oferty. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. ZOZ w Pińczowie jest w stanie pokryć różnicę między kwotą szacunkową, a ceną w/w oferty. W związku z powyższym ZOZ w Pińczowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwiększa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny niniejszej oferty.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Środki ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 767
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-10-03 11:47:33
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-10-03 12:47:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu