Wersja do druku

Zamawiający:

zespół opieki zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 824

Data publikacji:
2013-09-24 09:56:35

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi. Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 24.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/17/09/2013- zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 23.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 23.09.2013 r.

Pytanie: Pytanie 1 - Załącznik nr 2, Pakiet nr 2, pozycja 7 Czy nie zaszła omyłka w opisie przedmiotu zamówienia. Preparaty oparte na nadboranie sodu z uwagi na szkodliwość tego związku zostały wycofane z obrotu. Czy Zamawiający miał na myśli preparat oparty o nadwęglan sodu?

Odpowiedź: W opisie przedmiotu zamówienia nie zaszła pomyłka. Obowiązuje dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia.

Pytanie 2 - Załącznik nr 2, Pakiet nr 2, ogólne W związku z bardzo wysokim kosztem próbek prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek dla preparatów znanych i stosowanych obecnie przez Zamawiającego. Zwracamy uwagę Zamawiającemu, że przy wyborze ofert jedynym kryterium jest cena 100%, i w świetle powyższego próbki nie są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia postępowania. Prosimy o modyfikację tego zapisu przykładowo na: Zamawiający w przypadku zaoferowania nieznanego preparatu lub w przypadku zaistnienia różnych wątpliwości może wezwać oferenta do dostarczenia próbki preparatu w celu dokonania prób użytkowych i potwierdzenia spełnienia warunków SIWZ. Wykonawca przedłoży oświadczenie że wymagane próbki zostaną przesłane na każde wezwanie Zamawiającego.

Odpowiedź: Brzmienie zapisu rozdziału III pkt. 5 SIWZ jest następujące ,,Zamawiający zwraca się z prośbą do oferentów, aby do swojej oferty dołączyli po 1 próbce każdego asortymentu wymienionego w poszczególnych pakietach załącznika nr 2 (formularz asortymentowo-cenowy)”. Przedmiotowy zapis należy rozumieć jako jedynie prośbę o dostarczenie po jednej próbce każdego asortymentu, a nie jako wymóg bezwzględny. Wykonawca, który nie spełni prośby Zamawiającego będzie dopuszczony do postępowania bez żadnych przeszkód.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 710
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-24 09:56:35
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-24 09:59:07
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu