Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 808

Data publikacji:
2013-09-03 11:56:23

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 3.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 2.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 2.09.2013 r.

ZADANIE 3 – rękawy do sterylizacji

Pytanie: 1. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe były oznakowane znakiem CE tylko na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz roli? UZASADNIENIE: Zgodnie z art. 11 ust. 8 Ustawy o Wyrobach Medycznych „wyroby wprowadzone do obrotu i wprowadzone do używania są oznakowane znakiem CE”. Ustawa precyzuje, iż „Znak CE umieszcza się w taki sposób, aby był on widoczny, czytelny i nieusuwalny, w instrukcji używania wyrobu i na opakowaniu handlowym oraz na: 1. (…) 2. (…) 3. wyrobie medycznym lub jego opakowaniu zapewniającym sterylność – jeżeli to możliwe (…) „zabronione jest umieszczanie znaków lub napisów, które mogą wprowadzić w błąd co do oznakowania znakiem CE lub numeru jednostki notyfikowanej lub które ograniczają widoczność lub czytelność znaku”. Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo – foliowe były oznakowane znakiem CE wewnątrz roli.

Pytanie: 2. Czy Zamawiający wymaga, aby piktogram wskazujący kierunek otwierania rękawów był umieszczony wyłącznie od strony papieru? Takie umieszczenie piktogramu zwiększa możliwość wykrycia ewentualnego uszkodzenia rękawa od strony papieru.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga, aby piktogram wskazujący kierunek otwierania rękawów był umieszczony wyłącznie od strony papieru.

Pytanie: 3. Poz. 4 – Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie w powyższej pozycji rękawa papierowo – foliowego o szerokości 210 mm zamiast 200 mm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w powyższej pozycji rękawa papierowo – foliowego o szerokości 210 mm zamiast 200 mm.

Pytanie: 4. Poz. 16 – Czy Zamawiający ma na myśli test ampułkowy biologiczny na tlenek etylenu z odczytem do 48 godzin?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający ma na myśli test ampułkowy biologiczny na tlenek etylenu z odczytem do 48 godzin.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 534
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-03 11:56:23
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-03 13:58:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu