Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 807

Data publikacji:
2013-09-03 11:01:53

Przedmiot: zapytania i odpowiedzi.Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 3.09.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy przetargu: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/15/08/2013- zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku.

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) - Zamawiający w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców w dniu 2.09.2013 r. – udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zapytanie oferenta zadane w dniu 2.09.2013 r.

Pytanie: 1. Czy wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź: Tak, wszystkie terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy są uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie: 2. Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odpowiedź: W § 7 ust. 1 wzoru umowy jest zapis, który wyjaśnia co należy w takiej sytuacji robić. ,,W przypadku wycofania lub zaprzestania produkcji danego asortymentu, o którym mowa w załączniku nr 2 do SIWZ w okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego o zaistniałym fakcie i zaproponowanie asortymentu o parametrach nie gorszych i cenie nie wyższej niż zaproponowana w ofercie”.

Pytanie: 3. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu dostarczenia asortymentu z 4 dni do 5 dni od złożenia zamówienia (par.4) ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu dostarczenia asortymentu z 4 dni do 5 dni od złożenia zamówienia.

Pytanie: 4. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie terminu – godziny dostarczenia asortymentu w dni robocze z godz. 14.00 do godz. 15.00 (par.4) ? Godzina 14.00 jest czasem największego natężenia ruchu, co należy brać pod uwagę podczas dostarczania asortymentu. Ponadto szybko zmieniające się warunki pogodowe mogą także dodatkowo wpłynąć na utrudnienie realizacji zadania do godz. 14.00.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie terminu – godziny dostarczenia asortymentu w dni robocze z godz. 14.00 do godz. 15.00.

Pytanie: 5. Czy Zamawiający zgadza się na wydłużenie realizację reklamacji z 4 dni do 5 dni roboczych (par. 4 ust.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na wydłużenie realizacji reklamacji z 4 dni do 5 dni roboczych.

Pytanie: 6. Czy Zamawiający zgadza się na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia (procentowo)? Odpowiedź na pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji ofertowej ceny.

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do wzoru umowy zapisu określającego minimalny zakres realizacji przedmiotu zamówienia.

Pytanie: 7. Czy Zamawiający zgadza się aby kara umowna określona w par.9 ust 1. wzoru umowy była naliczana nie od wartości całej dostawy,lecz od wartości towaru niedostarczonego w terminie?

Odpowiedź: Zamawiający nie zgadza się na wprowadzanie zmian w § 9 ust. 1 wzoru umowy.

Pytanie: 8. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

Odpowiedź: W § 8 ust. 2 wzoru umowy jest zapis dotyczący zmian stawki VAT.

Pytanie: 9. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpowiedź: W § 8 ust. 2 wzoru umowy jest zapis dotyczący zmiany kursu walut.

Pytanie: Pakiet 2 poz. 2: Czy Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w poz. 2 pakietu 2 Zamawiający miał na myśli pieluchomajtki o rozmiarze M?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający popełnił omyłkę pisarską i w poz. 2 pakietu 2 Zamawiający miał na myśli pieluchomajtki o rozmiarze M.

Modyfikacja załącznika nr 2 pakiet 2 poz. 2 nowe brzmienie ,,Pieluchomajtki oddychające na całej wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni rozmiar M. Chłonność nie mniejsza niż 2000 ml(spełniające ISO 11948-1), posiadające dwie pary elastycznych przylepcorzepów, super absorbent z neutralizacją zapachów, dwa ściągacze taliowe przód i tył, wewnętrzne falbanki skierowane na zewnątrz, zapobiegające wyciekom, system rozprowadzania wilgoci po całej powierzchni, nie zawierające lateksu. Obwód w pasie 75-110”.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 626
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-09-03 11:01:53
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-09-03 11:16:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu