Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 803

Data publikacji:
2013-08-05 12:43:16

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
bakteriologicznej i serologii dla ZOZ w Pińczowie

Treść przetargu:
Pińczów, dnia 05.08.2013 r.

Udzielający Zamówienia: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Sprawa nr: ZOZ/ZP/13/07/2013

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla ZOZ w Pińczowie

Na konkurs wpłynęły oferty:

1. ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU, UL. BOH. WARSZAWY 67

2. BIO-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. SOSNOWIEC UL. 3-GO MAJA 21

3. DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. KRAKÓW UL. OLSZAŃSKA 5

4.KORLAB NZOZ RUDA ŚLĄSKA UL. SOLSKIEGO 15

Oferty odrzucone:

Oferta Nr 3 - DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. KRAKÓW UL. OLSZAŃSKA 5

Uzasadnienie: Oferta odrzucona na podstawie Rozdział XVI pkt 7 SIWZ, ponieważ oferent nie spełnił warunku zamawiającego a mianowicie w załączniku nr 1a w kol. 5 podał ceny jednostkowe wyższe od cen jednostkowych określonych przez zamawiającego w zał. Nr 1a kol. 4.

Oferta Nr 4 - KORLAB NZOZ RUDA ŚLĄSKA UL. SOLSKIEGO 15

Uzasadnienie: Oferta odrzucona na podstawie Rozdział XVI pkt 7 SIWZ, ponieważ oferen nie spełnił warunku zamawiającego a mianowicie w zał. Nr 1 pkt 4 – Formularz Ofertowy podał Nazwa i adres zastępczego laboratorium szpitalnego analitycznego " Medyczne Laboratorium Diagnostyczne KORLAB przy Mysłowickim Centrum Zdrowia Sp. Z o.o. Mysłowice ul. Mikołowska 1 odległość od zamawiającego – 100 km, co jest niezgodne ze stanem faktycznym, pnieważ odległość od siedziby zamawiającego 28-400 Pińczów, ul. Armii Krajowej 22 do wskazanego wyżej laboratorium wynosi 103,17 km w linii prostej ( strona www.odległości.info/ tj. nie spełnia warunku określonego przez zamawiającego w tym pkt.

Punktacja ofert:

oznaczenie sprawy ZOZ/ZP/13/07/2013

Kryteria oceny ofert (punktacja)

Cena (max 100 pkt)

Posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9001:2008 w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem mikrobiologii i serologii grup krwi. (10 pkt)

Posiadanie więcej niż jednego laboratorium szpitalnego analitycznego (inne niż zapasowe) w odległości do 100 km w linii prostej od siedziby Udzielającego Zamówienia, wykonujące całodobowo badania w takim zakresie jak przewidziane w niniejszym postępowaniu. (10 pkt za każde dodatkowe laboratorium, maksymalnie jednak 20 pkt)

Wykazane przez Oferenta laboratorium szpitalne analityczne (tzw. zapasowe) jest w odległości nie większej niż 50 km w linii prostej od siedziby Udzielającego Zamówienia. (15 pkt)

Sprzęt do realizacji przedmiotu zamówienia wykazany przez Oferenta w załączniku nr 3c do Specyfikacji wyprodukowany nie wcześniej jak w 2011 r. (5 pkt)

Razem punkty:

1. ZESPOŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU ZDROJU - 84,63

2. BIO-DIAGNOSTYKA SP.Z O.O. SOSNOWIEC UL.3-GO MAJA - 140

UWAGA: Po poprawieniu oczywistych pomyłek w ofercie Nr. 1, zał. Nr 1a i zał. Nr 1 o czym powiadomiono oferenta.

Wybrano ofertę:

Nr 2 - BIO-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O. SOSNOWIEC UL. 3-GO MAJA 21

Uzasadnienie wyboru oferty:

Na podstawie SIWZ Rozdział X: Opis kryteriów i sposobu oceny ofert – wybrana oferta uzyskała największą ilość pkt.

Środki ochrony prawnej:

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Komisja Konkursowa

Stanisław Włudyga Bożena Włosowicz Janusz Krawicz Edyta Socha


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 910
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-08-05 12:43:16
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-08-05 12:49:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu