Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 801

Data publikacji:
2013-07-26 10:40:28

Przedmiot: WYJAŚNIENIA
Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013
Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 26.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

WYJAŚNIENIA

Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Udzielający Zamówienia podaje następujące wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Warunków Konkursu:

Zmianie ulega Załącznik nr 3 do Specyfikacji. Aktualny załącznik nr 3 do Specyfikacji załączony jest do niniejszych wyjaśnień.

W rozdziale III pkt 10 Specyfikacji Warunków Konkursu zmienia się opłatę miesięczną za dzierżawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego wg Załącznika Nr 3. Aktualna wysokość opłaty wynosi 150 zł netto + VAT 23 % miesięcznie.

W załączniku nr 5 do Specyfikacji § 8 ust. 2 pkt a) zmienia się opłatę miesięczną za dzierżawę aparatury i sprzętu laboratoryjnego wg Załącznika Nr 3. Aktualna wysokość opłaty wynosi 150 zł netto + VAT 23 % miesięcznie.

Termin realizacji zamówienia wynosi 3 lata tj. od 1.09.2013 r. do 31.08.2016 r.

Oferenci nie są zobowiązani do przedłożenia wyników z kontroli prowadzonej przez Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO w Warszawie.

Załącznik nr 1a do SWK:

Poz. 19 – BioBrown – badanie skuteczności sterylizacji testem biologicznym w czasie 48 godzin.

poz. 43 fosfataza – fosfataza zasadowa

poz. 54 helicobater pyroli – wykrywanie antygenów helikobakter pyroli w kale

poz. 73 – marker reumatoidalnego zapalenia stawów – anty CCP

Poz. 80 – ANA screen – p/c p/jądrowe/ELISA.

Poz. 81 – ANA 1 IMF/test przesiewowy/-p/c p/jądrowe.

poz. 84 – płyn mózgowo rdzeniowy – badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego

poz. 85 – płyn z jam ciała – próba Rivaldty-Sochańskiego

poz. 95 PTA – Pośredni test antyglobulinowy

Poz. 100 – RHD2 – hemoglobina glikowana.

Pomieszczenia laboratorium usytuowane są w pomieszczeniach Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie i spełniają wszelkie wymogi określone przepisami obowiązującego prawa.

Załącznik nr 3b do SWK:

- Koszty pracownicze podane są w ujęciu miesięcznym.

- Premia pracownicza zostaje przyznana uznaniowo.

- Dodatki zmianowe i wynikające z organizacji pracy (dyżury) są wliczone w podane koszty.

- W skład personelu pracowniczego wchodzą następujące grupy:

a) diagności – 8 osób,

b) technicy – 10 osób,

c) inni (pracownicy pomocniczy) – 4 osoby.

22 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 1 osoba inna forma zatrudnienia.

- Diagności posiadają specjalizację – 2 osoby,

1 stopień analityka,

1 stopień mikrobiologa,

2 stopień zdrowie publiczne.

- Uprawnienia serologiczne posiada:

a) 2-ch diagnostów,

b) 7 techników,

- Uprawnienia emerytalne osiągną:

a) 1 osoba w 2015 r.,

b) 2 osoby w 2017 r.

13 osób spośród 23 do przejęcia było pracownikami ZOZ-u w Pińczowie przed przejęciem przez aktualnego Wykonawcę badań.

1 osoba jest zatrudniona na umowę cywilno-prawną.

Wykonane badania serologiczne autoryzuje 2 diagnostów zatrudnionych w laboratorium w godzinach 7:00 – 22:00 oraz dyżurujących w porze nocnej ,,pod telefonem” i 2 diagnostów pełniących dyżury z uprawnieniami serologicznymi zatrudnionych w innym laboratorium firmy obecnie wykonującej usługi laboratoryjne dla ZOZ w Pińczowie.

Firma, która obecnie świadczy usługi laboratoryjne na rzecz ZOZ w Pińczowie, przejęła pracowników od ZOZ-u w Pińczowie na podstawie art. 231 Kodeksu pracy. Z końcem obowiązywania umowy z w/w firmą pracownicy wcześniej przejęci od ZOZ w Pińczowie oraz pracownicy zatrudnieni przez w/w firmę zostają na podstawie art. 231 Kodeksu pracy przejęci powrotnie przez ZOZ w Pińczowie. Takie stanowisko jest wyrażone w orzecznictwie Sądu Najwyższego - Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 marca 2010 r. I UK 326/09,

1. Art. 231 k.p. jest przepisem bezwzględnie obowiązującym (ius cogens). Powstanie stosunku pracy z nowym pracodawcą na poprzednich warunkach następuje nawet wtedy, gdy strona przekazująca zakład i strona przejmująca go umówiły się inaczej. Nie można w szczególności wyłączyć stosowania tego przepisu umową cywilnoprawną (np. umową dzierżawy). Przekształcenie stosunku pracy po stronie podmiotowej następuje "automatycznie" w wyniku przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, niezależnie od tego, czy i jakiego rodzaju decyzja (porozumienie) została podjęta co do "przekazania" pracowników.

2. Art. 231 k.p. ma zastosowanie także wówczas, gdy pracodawcy (poprzedni i następny) nie działali zgodnie dla osiągnięcia celu przewidzianego w omawianym przepisie, natomiast doszło do faktycznego przejścia majątku i zadań zakładu pracy na innego pracodawcę.

Stanowisko wyrażone przez Państwową Inspekcję Pracy stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Udzielający Zamówienia dopuszcza do udziału konsorcjum jednak w przypadku złożenia takiej oferty należy podać pełne nazwy firm i adresy członków podmiotów występujących wspólnie – z zaznaczeniem lidera.

Załącznik nr 5 § 10 ust. 3 ppkt b.

Za prawidłowość wykonania badania odpowiada Przyjmujący Zamówienie. W przypadku podejrzenia, że wynik badania w znacznym stopniu odbiega od obrazu stanu klinicznego pacjenta to lekarz zlecający badanie może zweryfikować wynik tego badania poprzez zlecenie powtórzenia badania przez Przyjmującego Zamówienie jak też może zlecić wykonanie badania w innemu laboratorium.

Uprzejmie informuję, iż w wypadku zadawania kolejnych pytań przez Wykonawców dotyczących Konkursu ofert nr sprawy: ZOZ/ZP/13/07/2013 Udzielający zamówienia nie będzie udzielał odpowiedzi.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Załączone pliki:

zalaczniki
(aktualny zal 3 i stanowisko pip.zip - 1092.973 KB) Data publikacji: 2013-07-26 10:55:30 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1059
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-26 10:40:28
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-26 10:59:13
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu