Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 800

Data publikacji:
2013-07-24 08:59:49

Przedmiot: Wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Konkursu. Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 - konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Treść przetargu:
Pińczów dnia, 24.07.2013 r.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIŃCZOWIE UL. ARMII KRAJOWEJ 22 28-400 PIŃCZÓW tel.: 041 357 30 39 fax: 041 357 24 91 e-mail: zoz5@o2.pl strona www: www.szpitalpinczow.pl

Dotyczy konkursu ofert: NR SPRAWY: ZOZ/ZP/13/07/2013 - konkursu ofert na świadczenie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Udzielający Zamówienia podaje następujące wyjaśnienia do Specyfikacji Warunków Konkursu:

Udzielający zamówienia dopuszcza do udziału w postępowaniu konkursowym podmioty wykonujące działalność leczniczą, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy o działalności leczniczej, który odsyła do art. 4 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Rozdział III punkt 20 – Przez system pobierania krwi rozumie się stworzenie procedury odnośnie pobierania krwi na oddziale.

Udzielający zamówienia nie zezwoli na ograniczenie aparatury i sprzętu laboratoryjnego, który planowany jest do dzierżawy Przyjmującego Zamówienie, którego wykaz stanowi załącznik nr 3 do SWK, do urządzeń nie starszych niż z 2011 roku.

Załącznik nr 1a do SWK:

Poz. 19 – BioBrown – badanie skuteczności sterylizacji testem biologicznym w czasie 48 godzin.

Poz. 73 – Marker Reum. Zapalenia Stawów tj. P/c p/cyklicznemu cytrulinowanemu peptydowi /anty-CCP/.

Poz. 80 – ANA screen – p/c p/jądrowe/ELISA.

Poz. 81 – ANA 1 IMF/test przesiewowy/-p/c p/jądrowe.

Poz. 90 – Profil dobowy cukru obejmuje 5 oznaczeń glukozy.

Poz. 94 – Próba zgodności – liczona jest każda jednostka.

Poz. 100 – RHD2 – hemoglobina glikowana.

Poz. 110 – Transglutaminaza tkankowa – p/c IgA.

Poz. 111 – Troponina – T.

Załącznik nr 3 do SWK:

1. poniższe urządzenia mają aktualne przeglądy techniczne:

- Autoklaw – ASVE 536 – rok prod. 1989,

- Mikroskop NIKON – rok prod. 2002,

- Densitometr – bioMerieux – rok prod. 2004,

- Wstrząsarka z blate – rok prod. 2002,

- Wirówka stołowa – rok prod. 2001.

Pozostałe urządzenia nie są eksploatowane.

Załącznik nr 3a do SWK:

- Zestaw komputerowy Athlon rok prod. 2004 – komputer, monitor, klawiatura.

Załącznik nr 3b do SWK:

- Koszty pracownicze podane są w ujęciu miesięcznym.

- Premia pracownicza zostaje przyznana uznaniowo.

- Dodatki zmianowe i wynikające z organizacji pracy (dyżury) są wliczone w podane koszty.

- W skład personelu pracowniczego wchodzą następujące grupy:

a) diagności – 8 osób,

b) technicy – 10 osób,

c) inni (pracownicy pomocniczy) – 4 osoby.

22 osoby zatrudnione na umowę o pracę, 1 osoba inna forma zatrudnienia.

- Diagności posiadają specjalizację – 2 osoby,

1 stopień analityka,

1 stopień mikrobiologa,

2 stopień zdrowie publiczne.

- Uprawnienia serologiczne posiada:

a) 2-ch diagnostów,

b) 7 techników,

- Uprawnienia emerytalne osiągną:

a) 1 osoba w 2015 r.,

b) 2 osoby w 2017 r.

13 osób spośród 23 do przejęcia było pracownikami ZOZ-u w Pińczowie przed przejęciem przez aktualnego Wykonawcę badań.

U Udzielającego zamówienia obowiązuje regulamin pracy i wynagradzania.

Załącznik nr 5 do SWK:

§ 10 ust. 3 – rozwiązanie umowy o którym mowa w tym punkcie następuje w przypadku jednokrotnego wystąpienia okoliczności określonych w podpunktach a, b i c.

§ 10 ust. 3 ppkt. b – przez błędne wyniki badań rozumie się wynik badania, który jest nieprawdziwy tzn. jest niezgodny z rzeczywistością.

Pomieszczenia przeznaczone do wynajmu posiadają aktualną pozytywną decyzję wydaną przez właściwy Inspektorat Sanitarny w zakresie spełniania wymogów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 poz. 739) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz.U. z 2004 nr 43 poz. 408 z późn. zm.).

Rozdział X SWK:

Udzielający zamówienia punktuje posiadanie aktualnego certyfikatu ISO 9001:2008 w zakresie medycznej diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem mikrobiologii i serologii grup krwi (przez co najmniej 1 rok licząc od dnia złożenia oferty i zobowiązuje się utrzymać go przez cały okres trwania umowy) – 10 pkt.

Nie punktuje natomiast innych certyfikatów, zaświadczeń.

Udzielający zamówienia punktuje posiadanie więcej niż jednego laboratorium szpitalnego analitycznego (inne niż zapasowe) w odległości do 100 km w linii prostej od siedziby Udzielającego Zamówienia, wykonujące całodobowo badania w takim zakresie jak przewidziane w niniejszym postępowaniu – 10 pkt za każde dodatkowe laboratorium, maksymalnie jednak 20 pkt.

Nie punktuje natomiast laboratoriów, z którymi Przyjmujący zamówienie ma zawarte umowy na wykonywanie badań.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 983
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-24 08:59:49
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-24 13:37:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu