Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 791

Data publikacji:
2013-07-18 12:37:14

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku
(numer sprawy ZOZ/ZP/14/07/2013)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 18.07.2013 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(numer sprawy ZOZ/ZP/14/07/2013)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 147033 - 2013 W DNIU 18.07.2013 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawy do siedziby zamawiającego sprzętu medycznego jednorazowego użytku w asortymencie i ilościach określonych w formularzach asortymentowo-cenowych podzielonych na pakiety: od nr 1 do nr 6:

Pakiet nr 1 – sprzęt j.u. specjalistyka

Pakiet nr 2 – ogólnoszpitalny sprzęt j.u.

Pakiet nr 3 – drobny sprzęt j.u.

Pakiet nr 4 – sprzęt j.u. zabiegowy oraz na blok operacyjny

Pakiet nr 5 – materiały zużywalne

Pakiet nr 6 - rękawice

które stanowią załącznik nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) do SIWZ.

CPV 33 14 13 10-6, 33 14 14 20-0, 33 14 00 00-3 .

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie.

Osoba do kontaktu – Bożena Włosowicz – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 14:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 26.07.2013 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00 .

Otwarcie ofert w dn. 26.07.2013 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Stanisław Włudyga


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(siwz i zalaczniki sprzet medyczny jednorazowego uzytku.zip - 79.783 KB) Data publikacji: 2013-07-18 12:45:18 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1153
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-18 12:37:14
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-18 12:54:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu