Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 789

Data publikacji:
2013-07-15 12:13:49

Przedmiot: Ogłoszenie
o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie,
ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza
do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej,
bakteriologicznej i serologii.
ZOZ/ZP/13/07/2013

Treść przetargu:
ZOZ/ZP/13/07/2013

Pińczów, dnia 15 lipca 2013 r.

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych

Na podstawie art 26 ustawy o działalności leczniczej zapraszam do udziału w konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, bakteriologicznej i serologii.

kod CPV 85145000-7 usługi świadczone przez laboratoria medyczne

Wartość szacunkowa zamówienia w skali roku wynosi nie więcej niż 848 682,10 zł.

Okres obowiązywania umowy od 2013-09-01 do 2016-08-31

Oferty mogą składać podmioty wymienione w art. 26 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, który wraz z materiałami można pobrać od dnia 15 lipca 2013 r. w ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 w Sekretariacie w godz. 8–14 od poniedziałku do piątku lub ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl

Oferty należy składać pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej (z podpisanymi wszystkimi stronami dokumentów należących do oferty) zgodnie ze Specyfikacją warunków konkursu do dnia 30.07.2013 r. do godziny 10:00. w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 – Sekretariat. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie ZOZ w Pińczowie (świetlica) w dniu 30.07.2013 r. o godz. 10:15

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert zostanie zamieszczone na stronie internetowej ZOZ w Pińczowie www.szpitalpinczow.pl i tablicy informacyjnej w dniu do 5.08.2013 r.

ZOZ w Pińczowie zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez ZOZ w Pińczowie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy na świadczenie usług zdrowotnych, przysługują środki odwoławcze i skarga (art. 152, 153 i 154 ust 1 i 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

specyfikacja i zalaczniki
(konkurs laboratorium.zip - 70.548 KB) Data publikacji: 2013-07-15 12:18:07 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1140
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-15 12:13:49
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-15 12:24:58
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu