Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 788

Data publikacji:
2013-07-12 10:17:36

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
nr sprawy: ZOZ-K/50/2013
Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Ginekologiczno-położniczy. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 14 000 euro.

Treść przetargu:
Pińczów, dnia 12.07.2013 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

nr sprawy: ZOZ-K/50/2013

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 nr 112 poz. 654 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie wykonywania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia pacjentów w ramach lecznictwa stacjonarnego n/w oddziałów szpitalnych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie: Oddział Ginekologiczno-położniczy. Zamówienie szacowane jest na kwotę powyżej 14 000 euro.

1. Okres obowiązywania umowy - Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

2. Rozpoczęcie przedmiotowych świadczeń zdrowotnych nie wcześniej jak od dnia 1.08.2013 r.

3. Bliższych informacji udziela Dyrektor ds. Lecznictwa ZOZ w Pińczowie nr tel. (041) 3573039.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych hasłem "Konkurs ofert" w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów w terminie do dnia 22.07.2013 r. – do godz. 10:00.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.07.2013 r. o godz. 10:30 w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 (świetlica).

6. Oferty zostaną rozpatrzone w ciągu maksymalnie 14 dni od terminu określonego dla ich złożenia w siedzibie ZOZ w Pińczowie, ul Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów.

7. Termin związania ofertą – 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

8. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu jego modyfikacji oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.

9. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z art.153 i art. 154 ust.1,2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. nr 164 poz.1027 ze zm.). Skargi i protesty dotyczące konkursu ofert należy składać w formie pisemnej w sekretariacie ZOZ w Pińczowie.

10. Oferta powinna zawierać dokumenty określone w Szczegółowych Warunkach Konkursu Ofert.

11. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert, wzór umowy, załączniki do SWKO dostępne są w sekretariacie ZOZ w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów oraz na stronie internetowej www.szpitalpinczow.pl  zakładka przetargi.

12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

swko i zalaczniki
(konkurs ginekologiczno polozniczy.zip - 56.825 KB) Data publikacji: 2013-07-12 10:24:33 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 704
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-07-12 10:17:36
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-07-12 10:28:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu