Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 785

Data publikacji:
2013-06-07 12:06:50

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na zakup i dostawy materiałów biurowych
Sprawa: ZOZ/ZP/11/05/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 7.06.2013 r.

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Sprawa: ZOZ/ZP/11/05/2013 – zakup i dostawy materiałów biurowych

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawy materiałów biurowych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/11/05/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy materiałów biurowych.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia razem pakiety – 47 797,74 zł netto, 58 791,22 zł brutto.

Pakiet nr 1 – 14 587,92 zł netto, 17 943,14 zł brutto.

Pakiet nr 2 – 33 209,82 zł netto, 40 848,08 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Pakiet nr 1:

1. Kowalczyk-Biuro-Serwis 28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłop. 7 – 13 817,82 zł netto 16 996,01 zł brutto

2. Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44 – 9 359,95 zł netto 11 512,74 zł brutto

Pakiet nr 2:

1. Globo Group 25-565 Kielce, ul. Magazynowa 3 – 14 301,60 zł netto 17 590,97 zł brutto

2. Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44 – 22 840,80 zł netto 28 094,18 zł brutto

3. Laser 1 25-518 Kielce, l. Warszawska 31 – 8 313,00 zł netto 10 224,99 zł brutto

Oferty odrzucone:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 1. Kowalczyk-Biuro-Serwis 28-400 Pińczów, ul. Bat. Chłop. 7

Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów. Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do złożenia wymaganych dokumentów, ale nie złożył ich w wyznaczonym terminie. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 2:

Oferta nr 3. Laser 1 25-518 Kielce, l. Warszawska 31

Uzasadnienie:

Oferta została odrzucona ze względu na brak wymaganych dokumentów. Wykonawca został wezwany na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych do złożenia wymaganych dokumentów i złożył wskazane dokumenty, jednak zaświadczenie z urzędu skarbowego nie odpowiada wymaganiu stawianemu przez art. 26 ust. 3 ustawy PZP ponieważ zaświadcza stan nie zalegania z podatkiem na czas po dacie składania ofert.

Art. 26 ust 3. ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,,Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert”.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 8 maja 2009 r. (KIO/UZP 538/09) stwierdziła, że dyspozycja przepisu art. 26 ust. 3 ustawy PZP w zakresie terminu – dnia, na które składane oświadczene czy też dokument musi potwierdzać spełnienie warunku udziału w postepowaniu, nie określa jednoznacznie, że decydującym w tym zakresie jest dzień wystawienia dokumentu czy też złożenia oświadczenia. Istotne jest, aby wykonawca uzupełniający dokumenty i oświadczenia potwierdził fakt spełniania warunków udziału w postępowaniu na dzień skałdania ofert. Uzupełniane dokumenty i oświadczenia mogą być składane z datą późniejszą niż termin składania ofert, jednakże z ich treści musi jednoznacznie wynikać moment, na który zostały one wystawione lub poświadczają określone okoliczności, nie późniejsze niż termin składania ofert.

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Punktacja:

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1. Globo Group 25-565 Kielce, ul. Magazynowa 3 – 100 pkt

Oferta nr 2. Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44 – 62,61 pkt

Wybrano ofertę:

Pakiet nr 1:

Oferta nr 2. Konkret Plus Leszek Ozioro 25-619 Kielce, ul. Chałubińskiego 44

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pakiet nr 2:

Oferta nr 1. Globo Group 25-565 Kielce, ul. Magazynowa 3

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki SIWZ.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Środki ochrony prawnej:

Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 780
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-06-07 12:06:50
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-06-07 12:12:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu