Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573039, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 784

Data publikacji:
2013-06-06 09:51:53

Przedmiot: ZOZ/ZP/12/06/2013
OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM
prowadzonym w trybie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji.

Treść przetargu:
ZOZ/ZP/12/06/2013

Pińczów, dnia 6.06.2013 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM

prowadzonym w trybie art. 701-705 Kodeksu Cywilnego na dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej do odpłatnego odbioru programów telewizji.

1.   Przedmiotem przetargu jest dzierżawa powierzchni pod montaż i eksploatację w salach chorych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów zestawów urządzeń do odbioru programów telewizyjnych, urządzeń technicznych oraz oprzyrządowania składającego się na System Telewizji Szpitalnej (zwanym dalej STS) do odpłatnego odbioru programów telewizji.

Wydzierżawiający oświadcza, że uzyskał zgodę Rady Powiatu Pińczowskiego na wydzierżawienie powierzchni pod montaż STS na okres 8 lat. Uchwała nr XXX/171/2013 Rady Powiatu w Pińczowie z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie powierzchni pod montaż telewizorów oraz paneli sterujących w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

2.   W skład systemu wchodzić będą następujące urządzenia:

a/ instalacja antenowa (sieć), studio antenowe,

b/ wpłatomaty umożliwiające korzystanie z odbiorników telewizyjnych i internetu,

c/ stelaże do zawieszania odbiorników,

d/ odbiorniki TV o przekątnej ekranu minimum 32 cale, z tunerem DVB-T Mpg4, odbiornik TV z wyposażeniem umożliwiającym odtwarzanie zapisu z nośnika DVD i urządzeń pamięci masowej USB,

e/ słuchawki z atestem PZH,

f/ piloty,

g/ instrukcje obsługi w języku polskim,

h/ routery WI-FI wraz z okablowaniem.

3.  Uczestnik zobowiązany jest zamontować w wyznaczonych salach chorych urządzenia STS spełniające warunki techniczne:

a)     słuchawki z atestem PZH, lub z certyfikatem CE,

b)     wsporniki mocujące telewizory z aprobatą techniczną lub certyfikatem CE,

c)     odbiorniki TV – z matrycą (LCD) o przekątnej minimum 32 cale, z tunerem DVB-T Mpg4, odbiornik TV z wyposażeniem umożliwiającym odtwarzanie zapisu z nośnika DVD i urządzeń pamięci masowej USB,

d)     wykonać instalację zasilającą zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Regulaminu przetargu.

4.  Uczestnik oświadcza, że wszystkie urządzenia oraz instalacja STS są bezpieczne dla ludzi, środowiska i spełniają normy polskie oraz wszelkie inne przepisy prawa.

5.  Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z montażem, naprawami, bieżącą konserwacją oraz eksploatacją urządzeń STS.

6.  Uczestnik zobowiązuje się na własny koszt naprawić ewentualne uszkodzenia powierzchni ścian związanych z montażem, eksploatacją i konserwacją urządzeń STS.

7.  Uczestnik zobowiązuje się do wykonania prac montażowych obejmujących umowę bez zakłócenia prawidłowego funkcjonowania Szpitala.

8.  Uczestnik odpowiada za zainstalowanie i obsługę STS zgodnie z jego wymogami technicznymi.

9.  Rozpoczęcie prac nastąpi po akceptacji przez Organizatora sposobu wykonania prac oraz po wskazaniu miejsc montażu STS.

10. Organizator przetargu szacuje potrzebę zainstalowania 28 odbiorników telewizyjnych.

11. Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej, ani oferty wariantowej.

12. Nie przewiduje się wpłacenia wadium.

13. Uczestnik przystępując do przetargu jest zobowiązany, zapoznać się z regulaminem przetargu. Regulamin wraz z załącznikami uzyskać można bezpłatnie ze strony internetowej www.szpitalpinczow.pl zakładka przetargi.

14. W przetargu mogą wziąć udział podmioty, które zaoferują zryczałtowaną opłatę miesięczną za dzierżawę powierzchni pod montaż i eksploatację 1-go zestawu urządzeń do odbioru programów telewizyjnych w cenie minimalnej. Cena minimalna wynosi 10,00 zł netto. Do zaoferowanej ceny zostanie doliczony należny podatek VAT. Pobór energii elektrycznej, zużytej przez pracujące telewizory obliczany będzie na podstawie odczytów z liczników energii elektrycznej i rozliczany według aktualnej stawki za 1 kWh obowiązującej u organizatora przetargu. Opłaty za energią elektryczną zużytą przez STS będzie w całości pokrywał uczestnik, który wygrał przetarg.

15. Osoby upoważnione przez Organizatora do kontaktowania się z Uczestnikami: Stanisław Kozioł 413573031, 413573039.

16. Ofertę należy złożyć w siedzibie Organizatora ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów - Sekretariat w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.07.2013 r. do godziny 10:00. Decyduje data i godzina wpływu do sekretariatu Organizatora.

17. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów - Świetlica w dniu 10.07.2013 r. o godzinie 10:15.

18. Okres trwania umowy 8 lat począwszy od dnia podpisania umowy.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie zgodnie z art. 701-705 §3 Kodeksu Cywilnego zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania ogłoszenia a także zmiany i odwołanie regulaminu przetargu bez podania przyczyny w każdym czasie.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Załączone pliki:

regulamin przetargu i zalaczniki
(regulamin przetargu i zalaczniki sts.zip - 35.836 KB) Data publikacji: 2013-06-06 09:58:43 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1035
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-06-06 09:51:53
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-06-06 10:02:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu