Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 776

Data publikacji:
2013-03-27 13:14:43

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów
Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na „Usługę grupowego ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników”. Znak: ZOZ/ZP/8/03/2013

Treść przetargu:
PIŃCZÓW: „Grupowe ubezpieczenie na życie pracowników i członków rodzin pracowników”

Znak: ZOZ/ZP/8/03/2013

Numer ogłoszenia zamieszczonego w BZP: 46295 data zamieszczenia: 27.03.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. Świętokrzyskie, tel41 357 30 31, 41 357 24 91 Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalpinczow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków rodzin pracowników Znak: ZOZ/ZP/8/03/2013

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest usługa polegająca na grupowym ubezpieczeniu na życie pracowników Zamawiającego, oraz członków ich rodzin. Szczegółowy Opis przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1, Zał. nr 1A, 1B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).Ubezpieczenie będzie dostępne w jednym wariancie ze składką miesięczna na jedną osobę nie wyższą niż 45,00 zł.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8,

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zamawiający przewiduje realizację Zamówienia w okresie 36 miesięcy od 01-05-2013 do 30-04-2016r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

dokument potwierdzający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Dziale I załącznika do nw. ustawy w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem zamówienia bądź inny dokument wydany przez właściwy organ, uprawniający do wykonywania działalności ubezpieczeniowej w państwie członkowskim UE, w którym ten zakład ma siedzibę, potwierdzający posiadanie uprawnień na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Dziale I załącznika do nw. ustawy w zakresie wszystkich grup ryzyk objętych przedmiotem Zamówienia – zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003r o działalności ubezpieczeniowej (teks jednolity Dz. U. z 2010r, nr 11, poz. 66 z póź, zmianami.).

części sprawozdania finansowego, to jest formularza, w którym mowa w § 4 pkt 20 lit a) oraz Pkt 21) Rozp. Min. Finansów z dnia 16 grudnia 2010r w sprawie kwartalnych i dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych (dz. U. nr 248, poz. 1654) przedstawionych organowi nadzoru sprawozdania za IV kw. 2012r.

wykaz wykonanych usług, o którym mowa w rozdz. IX SIWZ, P-pkt. 1.2.2 b. wg. Zał. nr 5 oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie np. referencje

pisemne zobowiązanie innego podmiotu/-ów bądź inny właściwy dokument innych podmiotów poświadczający oddanie do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – wg wzoru określonego w Zał. nr 8 do SIWZ (jeśli dotyczy)

oświadczenia Wykonawcy, że zapewni przeprowadzanie badań na terenie Pińczowa w przypadku konieczności orzekania o wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu na podstawie badania i wywiadu lekarskiego przed komisją lekarską (lub przed lekarzem orzecznikiem) – wg. wzoru zgodnie z Zał. nr 9

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu, o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa), o ile uprawnienia te nie wynikają z dokumentów rejestrowych. Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie oryginału albo w formie kserokopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem,

Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne), w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.5 Dokumenty Wykonawców działających w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca działający w formie towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych posiadał statut, z którego wynika, że towarzystwo będzie ubezpieczało także osoby nie będące członkami towarzystwa. Zamawiający (jednostki Zamawiającego) będzie traktowany przez takiego Wykonawcę jako osoba nie będąca członkiem towarzystwa, a co za tym idzie nie będzie zobowiązany do udziału w pokrywaniu strat towarzystwa przez wnoszenie dodatkowej składki, zgodnie z art. 44 ust. 2 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.).

III.6) Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, Ogólne Warunki Ubezpieczenia dotyczące realizowanego Zamówienia, obowiązujące w dniu składania oferty,

Listę wszystkich jednostek chorobowych, których wystąpienie u Ubezpieczonego objęte jest ochroną ubezpieczeniową wraz z wysokościami świadczeń – jeśli dotyczy,

Wykaz kategorii operacji wraz z wysokością świadczeń w danych kategoriach,

Katalog metod leczenia specjalistycznego wraz z wysokościami świadczeń,

Listę wszystkich jednostek chorobowych, których wystąpienie u dziecka Ubezpieczonego objęte jest ochroną ubezpieczeniową, wraz z wysokościami świadczeń – jeśli dotyczy,

Wypełniony Formularz Ofertowy – wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie należy podać nazwy (firmy) oraz dokładne adresy wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

Cena – 10%

Wysokość świadczeń – 56%

Ryzyka dodatkowe – 34%

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian Zamawiający przewiduje zmiany w zawartej umowie w stosunku, do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie opisanym w Zał. nr 6 do SIWZ, § 10, Pkt. 3. Wyżej wymienione zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy i za zgodą obu Stron wprowadzone aneksem do umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalpinczow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów, woj. Świętokrzyskie, koszt nabycia kopii SIWZ w wersji papierowej wynosi 18,00 zł.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

10-04-2013 godzina 11:00, miejsce: w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, III piętro.

IV.4.5 Termin otwarcia ofert: w dniu 10-04-2013r. godz. 11:30 w siedzibie Świętokrzyskiego Biura Brokerskiego w Kielcach, ul. Sienkiewicza 76 pok. 321, III piętro

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Załączone pliki:

siwz i zalaczniki
(ubezpieczenie pracownikow.zip - 106.89 KB) Data publikacji: 2013-03-27 13:36:29 Redaktor: Grzegorz Mitka
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1232
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-03-27 13:14:43
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-03-27 13:41:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu