Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 413573031, fax. 413572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 772

Data publikacji:
2013-02-28 11:01:24

Przedmiot: ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
na zakup i dostawy nici chirurgicznych
ZOZ/ZP/6/02/2013

Treść przetargu:
Pińczów, dn. 4.03.2013 r.

Zamawiający: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie Ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Tel.041 357 30 39, fax. 041 357 24 91

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Sprawa: ZOZ/ZP/6/02/2013 – zakup i dostawy nici chirurgicznych

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

na zakup i dostawy nici chirurgicznych

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.1.2004r – Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz. 759 ze zm.) informuję o wyniku postępowania nr ZOZ/ZP/6/02/2013 przeprowadzonym przez: Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie na zakup i dostawy nici chirurgicznych.

Cena ustalona przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia – 54 383,60 zł netto, 58 734,29 zł brutto.

Na przetarg wpłynęły oferty:

Oferta nr 1 Covidien Polska Sp. z .o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa – 54 389,40 zł netto, 58 740,56 zł brutto.

Wybrano ofertę:

Oferta nr 1 Covidien Polska Sp. z .o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.

Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta spełniająca warunki SIWZ, oferta z najniższą ceną, jedyna oferta.

Oferta Covidien Polska Sp. z .o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa przewyższa cenę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, jednak ze względu na to, że jest to jedyna oferta, która wpłynęła przetarg i brak podstaw do stwierdzenia, że w razie ogłoszenia nowego przetargu zostanie złożonych więcej ofert, a ceny asortymentu mogą wzrosnąć, zamawiający zdecydował o dopuszczeniu oferty Covidien Polska Sp. z .o.o. Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych może zwiększyć kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Ustalona kwota na sfinansowanie zamówienia wynosi 58 734,29 zł brutto, kwota po zwiększeniu wynosi 58 740,56 zł brutto. Różnica wynosi 6,27 zł brutto. ZOZ w Pińczowie jest w stanie pokryć tą różnicę. W związku z powyższym ZOZ w Pińczowie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zwiększa kwotę, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zmówienia.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.). Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia, z zastrzeżeniem art 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 a) - Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.z 2010r nr.113, poz.759 ze zm.). Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

Środki ochrony prawnej: Środki ochrony prawnej uregulowane są w art. od 180 do 198 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Dyrektor ZOZ w Pińczowie Bartosz Stemplewski


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 605
Wprowadził do systemu: Grzegorz Mitka, data: 2013-02-28 11:01:24
Opublikował: Grzegorz Mitka, data publikacji: 2013-03-04 08:06:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu