Wersja do druku

Zamawiający:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie

Adres:
ul. Armii Krajowej 22
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041/3573039, fax. 041/3572491
E-mail:zoz5@o2.pl
Strona www: www.szpitalpinczow.pl

Numer ID: 689

Data publikacji:
2012-09-07 12:12:47

Przedmiot: Dyrektor
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie
ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów

Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości
(numer sprawy ZOZ/ZP/13/09/2012)

Treść przetargu:
Pińczów dn. 7.09.2012 r.

Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na zakup i dostawy środków czystości

(numer sprawy ZOZ/ZP/13/09/2012)

Ogłoszenie ukazało się w BZP 193279 - 2012 W DNIU 7.09.2012 r.

Podstawa prawna:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z póź. zm.).

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22 28-400 Pińczów, tel.(41)-357-30-31, tel.fax.(41)-357-24-91, www.szpitalpinczow.pl e-mail: zoz5@o2.pl

1) Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawy środków czystości zgodnie z załącznikiem nr 2 (formularz-asortymentowo cenowy) do SIWZ podzielonego na pakiety:

nr 1 – papier, mydło, szampon, szczotki.

nr 2 - środki do mycia powierzchni, emulsje.

CPV 39 80 00 00-0

2) Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od podpisania umowy.

3) Kryteria wyboru oferty:

Cena 100%

4) Termin związania ofertą:

30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5) Oferty częściowe:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

6) Oferty wariantowe:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

7) Wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

SIWZ można odebrać w Zespole Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22 w dni robocze lub drogą elektroniczną: www.szpitalpinczow.pl , e-mail zoz5@o2.pl bezpłatnie. Osoba do kontaktu – Lidia Adamczyk, Bożena Włosowicz – tel. (41) 357 30 39 (41)-357-30-31, w godz. 9:00 – 15:00.

9) Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy złożyć do dn. 18.09.2012 r. w Sekretariacie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów do godz. 9:00 . Otwarcie ofert w dn. 18.09.2012 r. o godz. 9:15 w świetlicy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie.

10) Warunki, które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: Spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Spełniają warunki zawarte w SIWZ. Złożą ofertę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

12) Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

13) Zamawiający nie dopuszcza aukcji elektronicznej.

14) Zamawiający nie przewiduje składania zamówień uzupełniających.

DYREKTOR Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie


Załączone pliki:

SIWZ i załaczniki
(srodki czystosci.zip - 47.881 KB) Data publikacji: 2012-09-07 12:13:19 Redaktor: Mariusz Piskulak
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 716
Wprowadził do systemu: Mariusz Piskulak, data: 2012-09-07 12:12:47
Opublikował: Mariusz Piskulak, data publikacji: 2012-09-07 12:39:40
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu