Wersja do druku

Zamawiający:

Powiat Pińczowski

Adres:
ul. Zacisze 5
28-400 Pińczów

Kontakt:
tel. 041-3576001, fax. 041-3576007
E-mail:starostwo@pinczow.pl
Strona www: www.pinczow.pl

Numer ID: 677

Data publikacji:
2012-08-13 14:09:39

Przedmiot: Zapytanie ofertowe
Starosty Pińczowskiego z dnia 10.08.2012 r.
w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)
na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

Treść przetargu:

KT.IX.27.1.2012

 

Zapytanie ofertowe

Starosty Pińczowskiego z dnia 10.08.2012 r.

w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia  29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami)

na usuwanie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Pińczowskiego
w trybie art. 130a ustawy Prawo o ruchu drogowym

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Usuwanie pojazdów całodobowo przez 7 dni w tygodniu z dróg Powiatu Pińczowskiego na parking strzeżony na podstawie dyspozycji uprawnionych organów wydanej zgodnie z art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr  108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).

Przechowywanie na parkingu strzeżonym pojazdów usuniętych w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity
2005 r. Dz. U. Nr  108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

Wykonawca zobowiązany będzie:

1)      Wykonać każdą dyspozycję usunięcia pojazdu z drogi (całodobowo przez 7 dni
w tygodniu) wydaną przez uprawniony organ w trybie art. 130a ustawy
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym    tekst  jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).

2)      Zapewnić przybycie na miejsce zdarzenia w czasie nie dłuższym niż 1 godzina.

3)      Usunąć pojazd z drogi i umieścić go na parkingu strzeżonym niezwłocznie po otrzymaniu dyspozycji usunięcia pojazdu od uprawnionych podmiotów.

4)      Przedstawić w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego
w Pińczowie do dnia 10 każdego miesiąca informacje o pojazdach usuniętych
i umieszczonych na parkingu strzeżonym w miesiącu poprzednim, w podziale na tryb usunięcia, zawierający datę usunięcia, markę pojazdu, numer rejestracyjny.

5)      Odstąpić od usunięcia pojazdu na polecenie podmiotu, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

6)      Uporządkować miejsce, na którym  znajdował się przeznaczony do usunięcia pojazd,
z wyjątkiem konieczności użycia specjalistycznego sprzętu znajdującego się
w pojazdach do tego przystosowanych (np. Straży Pożarnej itp.), bez pobierania
z tego tytułu dodatkowych opłat.

7)      Dysponować parkingiem strzeżonym i przechowywać pojazd na parkingu strzeżonym  do czasu jego odbioru przez właściciela lub osobę upoważnioną.

Termin wykonania zamówienia ustala się  do dnia 31.08.2015 r.

Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy:

 1. Dysponowanie pojazdami umożliwiającymi usuwanie pojazdów, o których mowa
  w załączniku nr 1  (formularz cenowy)
 2. Dysponowanie parkingiem strzeżonym, ogrodzonym, oświetlonym, strzeżonym całą dobę, minimalnej  liczbie miejsc:

ü  15 miejsc dla pojazdów o DMC do 3,5 t (w tym 10 miejsc zadaszonych)

ü  2 miejsca dla pojazdów o DMC powyżej 3,5 t (w tym 1miejsce zadaszone)

3. Posiadać licencję na przewóz rzeczy.

      4. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

Dokumenty jakie muszą dostarczyć Wykonawcy:

 1. Wykaz pojazdów przeznaczonych do realizacji zadania wraz z kserokopiami dowodów rejestracyjnych i informacją o podstawie dysponowania, w przypadku pojazdu innego podmiotu.
 2. Aktualna licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy zgodnie
  z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem)
 3. Opis parkingu.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 5. Dokument potwierdzający prawo Wykonawcy do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowany jest parking, a w przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem nieruchomości, pisemne zobowiązanie właściciela nieruchomości do oddania jej do dyspozycji Wykonawcy na okres korzystania z niej przy wykonaniu zamówienia.
 6. Aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

 

 

Kryteria oceny ofert: najniższa cena

Opis przygotowania oferty

 1. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z załączonym wzorem i zawierać wszelkie dokumenty żądane przez Zamawiającego.
 2. Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach z opisem:

„Oferta na usuwanie pojazdów i przechowywanie pojazdów na parkingu strzeżonym. Nie otwierać przed 28.08.2012 r. godz. 1200

Na adres: Starostwo Powiatowe  w Pińczowie ul. Zacisze 5, 28-400 Pińczów lub składać w sekretariacie I piętro pok. Nr 4

Termin składania ofert – do dnia 28.08.2012 r. do godz. 1200

Otwarcie ofert – Starostwo Powiatowe w Pińczowie ul. Zacisze 5 w pok. Nr 2 w dniu 28.08.2012 r. o godz. 1230

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest:

Wiktor Badurak – Kierownik Wydziału Komunikacji i Transportu pok. Nr 2 tel.  (041) 35-760-01 w. 55


Załączone pliki:

Formularz 13082012
(Formularz 13082012.doc - 41.984 KB) Data publikacji: 2012-08-13 14:12:49 Redaktor: Michał Klamiński

Opis: Formularz 13082012

OFERTA 13082012
(OFERTA 13082012.docx - 20.85 KB) Data publikacji: 2012-08-13 14:13:14 Redaktor: Michał Klamiński

Opis: OFERTA 13082012

Umowa 13082012
(Umowa 13082012.doc - 49.664 KB) Data publikacji: 2012-08-13 14:13:40 Redaktor: Michał Klamiński

Opis: Umowa 13082012

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 619
Wprowadził do systemu: Michał Klamiński, data: 2012-08-13 14:09:39
Opublikował: Michał Klamiński, data publikacji: 2012-08-13 14:16:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu